Niedziela, 19 sierpnia 2018
POCZTA

Akty prawne - Statut

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRUDZIĄDZU

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRUDZIĄDZU ZE ZMIANAMI UCHWALONYMI PRZEZ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW W DNIU 30.11.2007R. I ZAREJESTROWANYMI W DNIU 21.01.2008R.

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI
  1. POWSTANIE CZŁONKOSTWA, WPISOWE I UDZIAŁY
  2. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW
  3. USTANIE CZŁONKOSTWA
  4. POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE
 3. PRAWA DO LOKALI
  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  2. SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO
  3. SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO
  4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU
  5. LOKALE UZYTKOWE I GARAŻE
  6. WYNAJMOWANIE LOKALI MIESZKALNYCH
  7. ZAMIANY LOKALI
 4. WKŁADY
 5. UŻYWANIE LOKALI
  1. OPŁATY ZA UŻYWANIE LOKALI I NA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ, OŚWIATOWĄ I KULTURALNĄ.
  2. ROZLICZENIE Z TYTUŁU DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA LOKALU
 6. ORGANY SPÓŁDZIELNI
  1. WALNE ZGROMADZENIE
  2. RADA NADZORCZA
  3. ZARZĄD
 7. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁDZIELNI
 8. ŁĄCZENIE, PODZIAŁ, LIKWIDACJA I UPADŁOŚĆ SPÓŁDZIELNI
 9. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE


Statut opracowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) i ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.).

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

Spółdzielnia nosi nazwę: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu, zwana dalej Spółdzielnią.

§ 2

 1. Siedzibą Spółdzielni jest miasto Grudziądz.
 2. Czas trwania Spółdzielni nie jest ograniczony.

§ 3

Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.

§ 4

Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

§ 5

 1. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:
  1. budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych,
   11) skreślono
  2. budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,
  3. budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów,
  4. budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.
 2. Spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub mieniem jej członków nabytym na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
 3. Spółdzielnia może zarządzać nieruchomością nie stanowiącą jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielami) tej nieruchomości.

§ 6

 1. W ramach prowadzonej działalności Spółdzielnia może:
  1. nabywać potrzebne jej tereny na własność lub w użytkowanie wieczyste,
  2. prowadzić działalność budowlaną i remontową niezbędną dla realizacji celów Spółdzielni,
  3. wydzierżawiać lub wynajmować członkom i innym osobom grunty, lokale mieszkalne lub lokale o innym przeznaczeniu oraz inne rzeczy w rozumieniu art. 45 kc.
  4. zaciągać kredyty na realizację przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych,
  5. prowadzić działalność społeczną, oświatową i kulturalną,
  6. prowadzić działalność telekomunikacyjną w tym : telewizję kablową, telefonię stacjonarną, transmisję danych oraz prowadzić działalność telewizyjną polegającą na tworzeniu programów lokalnej telewizji.
  7. prowadzić usługi finansowe.
 2. Spółdzielnia może prowadzić również inną działalność gospodarczą, jeżeli działalność ta związana jest bezpośrednio z realizacją celu, o którym mowa w § 4.
 3. Spółdzielnia współdziała na podstawie umów z organizacjami spółdzielczymi, gospodarczymi i społecznymi zajmującymi się problemami mieszkalnictwa. Może ona tworzyć z tymi organizacjami spółdzielnie osób prawnych, spółki prawa handlowego.

CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI
A. POWSTANIE CZŁONKOSTWA, WPISOWE I UDZIAŁY.
§ 7

 1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, która spełnia jedno z następujących wymagań:
  1. oczekuje na podstawie umowy o budowę zawartej ze Spółdzielnią ustanowienia:
   1. spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
   2. skreślono
   3. prawa odrębnej własności lokalu,
  2. nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w drodze umowy, dziedziczenia, zapisu, licytacji albo prawo odrębnej własności lokalu w drodze umowy, dziedziczenia, zapisu, licytacji lub przetargu organizowanego przez Spółdzielnię,
  3. ubiega się o członkostwo w związku z zamianą lokalu mieszkalnego,
  4. małżonek jej jest członkiem Spółdzielni i przysługuje mu spółdzielcze prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu,
  5. spółdzielcze prawo do lokalu przypadło jej po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu, unieważnienia małżeństwa, a także na skutek podziału majątku wspólnego małżonków,
  6. ubiega się o członkostwo na podstawie art.15 ust.1, ust.2 bądź ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
 2. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 3. Członkami Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich. Małżonkowi członka przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
 4. Członkiem Spółdzielni może być osoba prawna, jeżeli nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w drodze umowy, dziedziczenia, zapisu, licytacji albo prawo odrębnej własności lokalu w drodze umowy, dziedziczenia, zapisu, licytacji lub przetargu organizowanego przez Spółdzielnię.

§ 8

 1. Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji pod rygorem nieważności w formie pisemnej:
  1. osoba fizyczna przystępująca do Spółdzielni składa deklarację, która zawiera jej imię i nazwisko, nr PESEL, nr NIP, dokładny adres zamieszkania, datę i miejsce urodzenia, zadeklarowany 1 (jeden) udział w wysokości 100 zł, wpisowe w wysokości 150 zł, datę i własnoręczny podpis. Osoba fizyczna ubiegająca się o członkostwo może w deklaracji lub odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym Spółdzielni wskazać osobę, której Spółdzielnia obowiązana jest po jej śmierci wypłacić udziały. Prawo z tego tytułu nie należy do spadku.
  2. osoba prawna przystępująca do Spółdzielni składa deklarację, która zawiera jej nazwę i siedzibę, nr NIP, oznaczenie rejestru, w którym osoba prawna jest wpisana oraz numer wpisu w rejestrze, zadeklarowany 1 (jeden) udział w wysokości 100 zł , wpisowe w wysokości 150 zł, datę i pod pieczątkami podpisy osób reprezentujących jednostkę na zewnątrz.
 2. Wpisowe i zadeklarowane udziały członek jest obowiązany wpłacić do Spółdzielni w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o uzyskaniu członkostwa. Niewpłacenie wpisowego lub udziałów w tym terminie powoduje wykreślenie z rejestru członków.
 3. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

§ 9

 1. W poczet członków przyjmuje Zarząd na zasadach określonych w Statucie.
 2. Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu lub osób do tego przez Zarząd upoważnionych z podaniem daty uchwały o przyjęciu.
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia w poczet członków powinna być podjęta w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia deklaracji. O decyzji Zarząd powinien zawiadomić zainteresowaną osobę pisemnie najpóźniej w ciągu 14-dni od daty jej podjęcia.
 4. W zawiadomieniu o uchwale odmawiającej przyjęcia należy podać uzasadnienie decyzji oraz pouczenie o wniesieniu odwołania do Rady Nadzorczej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wniesienia. Decyzja Rady Nadzorczej jest ostateczna.

§ 91

Spółdzielnia prowadzi rejestr członków zawierający dane zgodnie z przepisami ustawy prawo spółdzielcze, a ponadto stan zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokalu. Integralną część rejestru stanowią wydruki danych z systemów informatycznych dotyczących wkładów i opłat za używanie lokali.

B. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW
§ 10

 1. Członkowi Spółdzielni przysługuje:
  1. czynne i bierne prawo wyborcze do organów Spółdzielni o ile członek posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. skreślono
  3. prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia, zamieszczenia w porządku obrad oznaczonych spraw , prawo zgłaszania projektów uchwał oraz poprawek do projektów na zasadach określonych w Statucie,
  4. prawo do otrzymania w sposób wskazany w Statucie informacji o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia
  5. prawo otrzymania po jednym egzemplarzu odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi, z zastrzeżeniem art. 18 ustawy Prawo Spółdzielcze. Koszty sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów, z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie na zasadach określonych w uchwale Zarządu
  6. skreślono
  7. prawo do przeglądania rejestru członków Spółdzielni,
  8. skreślono
   81 prawo zapoznania się z wnioskami polustracyjnymi oraz informacją o ich realizacji,
  9. prawo żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Spółdzielni wniosków dotyczących jej działalności,
  10. prawo do zaskarżania do sądu uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych przepisami prawa lub Statutu, 10. 1skreślono
  11. prawo żądania przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, do którego przysługiwało członkowi spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
  12. prawo żądania przeniesienia odrębnej własności lokalu, do którego przysługiwało członkowi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, w tym prawo do garażu lub miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu,
  13. prawo do uzyskania odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu zgodnie z zawartą ze Spółdzielnią umową,
  14. prawo żądania kalkulacji wysokości opłat za używanie lokalu,
  15. prawo odwołania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa.
 2. Członek jest zobowiązany:
  1. przestrzegać postanowień Statutu oraz innych aktów wewnątrzspółdzielczych,
  2. wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały,
  3. wnieść wkład mieszkaniowy lub budowlany według zasad określonych w Statucie,
  4. uiszczać terminowo opłaty za używanie lokali oraz spłacać kredyt zaciągnięty przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy jego lokalu,
  5. zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji przystąpienia na członka,
  6. dbać o dobro i rozwój Spółdzielni oraz uczestniczyć w realizacji jej zadań statutowych,
  7. uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów,
  8. pokryć koszty związane z oznaczeniem nieruchomości oraz koszty związane z wyodrębnieniem własności lokali, niezrefundowane przez Skarb Państwa. 81partycypować w wydatkach związanych z nabyciem prawa własności gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni albo w wydatkach związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów przysługujących Spółdzielni w prawo własności na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą.
  9. uczestniczyć w zobowiązaniach Spółdzielni związanych z działalnością statutową z tytułu spłaty kredytów i odsetek wynikających z finansowania prowadzonych przedsięwzięć inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych.
  10. na żądanie Spółdzielni zezwolić na wejście do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, modernizacji, remontu, usunięcia awarii, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub poszczególnych lokali w dodatkowe urządzenia i instalacje oraz dla dokonania koniecznych przeglądów,
  11. utrzymywać swój lokal w należytym stanie technicznym.

C. USTANIE CZŁONKOSTWA
§ 11

 1. Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek:
  1. wystąpienia członka,
  2. wykluczenia członka,
  3. wykreślenia członka,
   31. podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,
  4. 4. śmierci członka, a w odniesieniu do osoby prawnej - w przypadku jej ustania.

§ 12

 1. Członek może wystąpić ze Spółdzielni w każdym czasie za wypowiedzeniem złożonym Zarządowi, które pod rygorem nieważności powinno być dokonane na piśmie.
 2. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc i rozpoczyna się od dnia następującego po dniu skutecznego powiadomienia Spółdzielni o wystąpieniu.
 3. Za datę wystąpienia członka ze Spółdzielni uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.

§ 13

 1. Wykluczenie członka ze Spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu Spółdzielni lub dobrymi obyczajami.
 2. Wykluczenie może nastąpić w szczególności, gdy członek:
  1. świadomie szkodzi Spółdzielni lub działa wbrew jej interesom,
  2. narusza postanowienia Statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni,
  3. świadomie wprowadza Spółdzielnię w błąd w celu nabycia określonych uprawnień,
  4. narusza zasady współżycia społecznego,
  5. narusza spokój i porządek w miejscu zamieszkania,
  6. niewłaściwie korzysta z lokalu, dewastuje go, zmienia jego przeznaczenie i dokonuje w nim zmian nie posiadając przewidzianych prawem pozwoleń,
  7. z winy swej nie wywiązuje się ze zobowiązań finansowych wobec Spółdzielni, w tym w szczególności zalega z opłatami za używanie lokalu mieszkalnego, użytkowego, w tym garażu.

§ 14

 1. Członek niewykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych może być wykreślony z rejestru członków Spółdzielni.
 2. Wykreślenie może nastąpić w szczególności:
  1. gdy członek nie wywiązuje się ze zobowiązań finansowych wobec Spółdzielni, w tym w szczególności gdy zalega z opłatami za używanie lokalu mieszkalnego, użytkowego, w tym garażu,
  2. gdy utracił tytuł prawny do lokalu i nie złożył w ciągu 30 dni oświadczenia o zamiarze nabycia tytułu prawnego do innego lokalu w Spółdzielni,
  3. gdy nie wpłacił wpisowego i udziałów

§ 14 1

 1. Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego z następujących przyczyn:
  1. jeżeli członek pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokal niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub
  2. jeżeli członek jest w zwłoce z uiszczeniem opłat za używanie lokalu za 6 miesięcy.
  3. w przypadku niedokonania czynności, o których mowa w § 24 i § 25 Statutu.
 2. W wypadku gdy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje małżonkom, spółdzielnia może podjąć uchwałę, o której mowa w ust. 1,pkt 1 i 2 wobec jednego albo obojga małżonków.
 3. Z chwilą gdy wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 1, pkt 1` i 2 i ust. 2, stanie się skuteczne, ustaje członkostwo w spółdzielni.
 4. Po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, członek oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od niego wywodzą są obowiązane do opróżnienia lokalu w terminie 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia tytułu prawnego do lokalu. Na Spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu.

§ 15

Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia w którym nastąpiła śmierć. Osobę prawną skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia jej ustania.

§ 16

 1. Podjęcia uchwały w sprawie wykluczenia, wykreślenia członka z rejestru członków lub wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu dokonuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu, po uprzednim wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanej osoby.
 2. Spółdzielnia powinna zawiadomić zainteresowanego pisemnie o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej. Zawiadomienie powinno być doręczone co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej i zawierać informacje o przedmiocie obrad oraz o prawie do złożenia wyjaśnień.
 3. Jeżeli zainteresowana osoba - mimo prawidłowego zawiadomienia - nie przybędzie na posiedzenie, Rada Nadzorcza może rozpatrzyć wniosek bez jej udziału.
 4. Rada Nadzorcza ma obowiązek zawiadomić zainteresowaną osobę na piśmie wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały o wykluczeniu, wykreśleniu lub wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Uzasadnienie powinno w szczególności przedstawiać motywy, którymi kierował się organ uznając, że zachowanie członka wyczerpuje przesłanki dotyczące wykluczenia, wykreślenia lub wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu .Zawiadomienie zwrócone z powodu niezgłoszenia zmiany podanego adresu ma moc prawną doręczenia.
 5. Wykluczony bądź wykreślony członek Spółdzielni lub członek w stosunku do którego podjęto uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu ma prawo:
  1. odwołać się od uchwały Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia, w terminie 30 dni od doręczenia uchwały Rady Nadzorczej z uzasadnieniem, albo
  2. zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia doręczenia uchwały z uzasadnieniem.
 6. W przypadku wniesienia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia osoba odwołująca się ma prawo być obecna przy rozpatrywaniu odwołania i popierać je. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostało złożone co najmniej na 30 dni przed jego zwołaniem. O terminie Walnego Zgromadzenia odwołujący się powinien być zawiadomiony pod wskazanym przez niego adresem co najmniej na 7 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
 7. Jeżeli prawidłowo zawiadomiona o terminie osoba zainteresowana nie przybędzie, to Walne Zgromadzenie może rozpatrzyć odwołanie bez jej udziału.
 8. O uchwale Walnego Zgromadzenia odwołujący się powinien być zawiadomiony w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie powinno zawierać odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem.
 9. W wypadku bezskutecznego upływu terminu do rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie, termin do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, biegnie od dnia, w którym odwołanie powinno być najpóźniej rozpatrzone.
 10. Wykluczenie, wykreślenie lub wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu stają się skuteczne z chwilą:
  1. bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, chyba, że osoba zainteresowana przed upływem tego terminu wniosła odwołanie od uchwały Rady do Walnego Zgromadzenia
  2. bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Walnego Zgromadzenia,
  3. prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej albo Walnego Zgromadzenia.

D. POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE.
§ 17

W postępowaniu wewnątrzspółdzielczym rozpoznaje się sprawy ze stosunku członkostwa.

 1. Wnioski członków skierowane do Zarządu powinny być rozpatrywane przez Zarząd w ciągu 1 miesiąca, a jeżeli sprawa jest skomplikowana w ciągu 2 miesięcy od dnia ich złożenia. O sposobie załatwienia wniosku Zarząd zawiadamia zainteresowanego członka na piśmie.
 2. W razie odmownego załatwienia wniosku w sprawie wynikającej ze stosunku członkostwa, Zarząd jest zobowiązany podać uzasadnienie i pouczyć członka o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia i o skutkach niezachowania tego terminu. Jeżeli we wskazanym terminie członek nie złoży odwołania, uchwała Zarządu staje się ostateczna.
 3. Rada Nadzorcza jest obowiązana rozpatrzyć odwołanie członka w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wniesienia i doręczyć odwołującemu się odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia. Uchwała Rady Nadzorczej w trybie odwoławczym jest ostateczna.
 4. Od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od dnia otrzymania tej uchwały na piśmie wraz z uzasadnieniem. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostało złożone co najmniej na 30 dni przed jego zwołaniem.
 5. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym. Odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem doręcza się odwołującemu się członkowi w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia.
 6. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie statutowego terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza 6 miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.
 7. skreślono.

III. PRAWA DO LOKALI
A. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
§ 18

 1. O możliwości nabycia lokali mieszkalnych odzyskanych przez Spółdzielnię na warunkach odrębnej własności lokalu , Spółdzielnia zawiadamia poprzez wywieszenie ogłoszenia w swojej siedzibie oraz przez publikację ogłoszenia w prasie lokalnej.
 2. Osoby zainteresowane zawarciem umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mogą zgłaszać ofertę nabycia w ciągu 10 dni od daty wywieszenia bądź publikacji ogłoszenia, o którym mowa w ust.1.
 3. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu. Członek taki składa pisemne oświadczenie , iż nie posiada tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo przysługuje członkowi Spółdzielni najdłużej oczekującemu. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na takiego członka jest wpłata wartości rynkowej lokalu.
 4. W przypadku zgłoszenia się co najmniej dwóch osób zainteresowanych lecz nie korzystających z prawa pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 3 lub braku osób zainteresowanych nabyciem, Zarząd w ciągu 3 miesięcy przeprowadzi przetarg zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Nadzorczą.

B. SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO
§ 19

 1. Członkowie Spółdzielni, którzy w dniu wejścia w życie Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. (Dz. U. Nr 4 z 2001 r. poz. 27 z póź. zm.) posiadali przydział lokalu wydany na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują spółdzielcze lokatorskie prawo do tego lokalu.
 2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia umowy pomiędzy członkiem a Spółdzielnią. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 3. Przez umowę o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w Statucie Spółdzielni.
 4. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni.
 5. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji. Do ochrony tego prawa stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności.
 6. Jeżeli spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego ma należeć do obojga małżonków i oboje są członkami Spółdzielni, umowa powinna być zawarta z obojgiem małżonków.
 7. Umowa o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, zawarta z innym członkiem przed wygaśnięciem prawa do tego lokalu, jest nieważna.

§ 191 - skreślono

§ 20

 1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:
  1. spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy będących zobowiązaniami spółdzielni, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami z zastrzeżeniem pkt 2;
  2. spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na jego lokal, o ile spółdzielnia skorzystała z pomocy podlegającej odprowadzeniu do budżetu państwa uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków;
  3. spłaty zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokalu.
 2. Spółdzielnia mieszkaniowa zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub Spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała sama budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.
 3. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają członka Spółdzielni, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

§ 21

 1. Z członkiem ubiegającym się o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 2. Umowa określa między innymi:
  1. zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego
  2. zakres rzeczowy robót realizowanego zadania inwestycyjnego, który będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,
  3. zasady ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,
  4. postanowienia określające wielkość lokalu, pomieszczeń przynależnych i termin oddania lokalu oraz termin i wysokość wpłat na wkład mieszkaniowy,
  5. zobowiązanie Spółdzielni do oddania członkowi lokalu mieszkalnego do używania.

§ 22

Niedopuszczalne jest przeniesienie przez Spółdzielnię na inną osobę własności lokalu mieszkalnego w budynku wybudowanym z udziałem środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

§ 23

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych przypadkach wskazanych w Statucie. W razie gdy przysługuje ono małżonkom, wygaśnięcie następuje z chwilą ustania członkostwa obojga małżonków.

§ 24

 1. Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi. Małżonek ten, jeżeli nie jest członkiem Spółdzielni, powinien w terminie jednego roku od dnia śmierci złożyć deklarację członkowską. Małżonkowi zmarłego członka Spółdzielni przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
 2. Jeżeli nie dokona tych czynności, Spółdzielnia wyznaczy w tym celu dodatkowy 6 miesięczny termin, uprzedzając o skutkach jakie może spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.
 3. Postanowienie to nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu.

§ 25

 1. Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa, małżonkowie powinni w terminie jednego roku zawiadomić Spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa. Były małżonek nie będący członkiem Spółdzielni powinien złożyć deklarację członkowską w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym przypadło mu prawo do lokalu. Byłemu małżonkowi przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
 2. Jeżeli małżonkowie nie dokonają czynności, o których mowa w ust. 1, Spółdzielnia wyznaczy im w tym celu dodatkowy 6 miesięczny termin, uprzedzając o skutkach jakie może spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

§ 26

 1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie ustania członkostwa lub niedokonania czynności, o których mowa w § 24 roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługuje małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim.
 2. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie niedokonania czynności, o których mowa w § 25, roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują dzieciom i innym osobom bliskim.
 3. W wypadku ustania członkostwa w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego osobom, o których mowa w ust. 1, które miały wspólnie z członkiem zamieszkać w tym lokalu, przysługuje roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy zgodnie z postanowieniami umowy o budowę lokalu.
 4. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1-3, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona na podstawie ust. 1 albo 2 zamieszkiwała odpowiednio razem z byłymi małżonkami lub jednym z nich albo z byłym członkiem. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.
 5. Po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, członek oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od niego wywodzą są obowiązane do opróżnienia lokalu w terminie 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia tytułu prawnego do lokalu. Na Spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu.
 6. W wypadku wygaśnięcia roszczeń lub braku uprawnionych osób, o których mowa w ust.1-3 spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Nadzorczą.
 7. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli Spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz wszelkie zobowiązania wobec Spółdzielni, w tym również zaległe opłaty za używanie lokalu, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.
 8. Warunkiem wypłaty, o której mowa w ust. 6 jest opróżnienie lokalu i wydanie Spółdzielni.
 9. Wypłata wartości rynkowej lokalu nastąpi po dokonaniu rozliczenia i wpłacie odpowiednich kwot przez następcę.

C. SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO.
§ 27

 1. Z dniem 31.07.2007r. Spółdzielnia nie ustanawia spółdzielczych własnościowych praw do lokali.
 2. skreślono
 3. skreślono
 4. skreślono
 5. skreślono
 6. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może należeć do kilku osób, z tym, że członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba, że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu wyboru dokonuje Spółdzielnia.
 7. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy prawa, jeżeli odpowiada on wymaganiom Statutu. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.
 8. Spółdzielnia jest zobowiązana prowadzić rejestr lokali, dla których zostały założone oddzielne księgi wieczyste.

§ 28

 1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.
 2. skreślono
 3. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne.
 4. Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Wypis tego aktu notariusz przesyła niezwłocznie Spółdzielni.
 5. skreślono
 6. Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Pozostałym współuprawnionym z tytułu własnościowego prawa do lokalu przysługuje prawo pierwokupu. Umowa zbycia ułamkowej części własnościowego prawa do lokalu zawarta bezwarunkowo albo bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im do wiadomości istotnych postanowień umowy niezgodnie z rzeczywistością jest nieważna.

§ 281 - skreślono

§ 29 - skreślono

§ 30

 1. Jeżeli własnościowe prawo do lokalu przeszło na jednego spadkobiercę, powinien on przedstawić Spółdzielni stwierdzenie nabycia spadku oraz może, jeżeli nie jest członkiem Spółdzielni, złożyć deklarację członkowską.
 2. Jeżeli własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców powinni oni:
  1. po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, dokonać działu spadku. Spadkobierca, któremu przypadło własnościowe prawo do lokalu, jeżeli nie jest członkiem Spółdzielni, może złożyć deklarację członkowską, lub
  2. w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem tego prawa, włącznie z zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie własności lokalu. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, na wniosek spadkobierców lub Spółdzielni, sąd w postępowaniu nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela.

§ 31

 1. Po wygaśnięciu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu członek oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od niego wywodzą, są obowiązane do opróżnienia lokalu w terminie trzech miesięcy od daty wygaśnięcia prawa. Na Spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu.
 2. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się niewniesioną przez osobę, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, część wkładu budowlanego, a w wypadku gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu - potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami oraz wszelkie zobowiązania wobec Spółdzielni w tym z tytułu zaległych opłat za używanie lokalu.

§ 32

 1. Na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, Spółdzielnia mieszkaniowa jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu:
  1. spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami;
  2. spłaty zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokalu.
 2. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają członka Spółdzielni, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

D. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU
§ 33

 1. Z członkiem Spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności lokalu Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu, a ponadto powinna zawierać:
  1. zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego
  2. określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,
  3. określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,
  4. określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych,
  5. zobowiązanie członka do poniesienia kosztów zawarcia umowy notarialnej, założenia księgi wieczystej,
  6. tryb i skutki wypowiedzenia umowy.
 2. Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków albo osób wskazanych przez członka Spółdzielni, które wspólnie z nim ubiegają się o ustanowienie takiego prawa.
 3. Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu wyboru dokonuje Spółdzielnia.

§ 34

Członek Spółdzielni ubiegający się o ustanowienie odrębnej własności lokalu wnosi wkład budowlany w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na jego lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

§ 35

 1. Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w § 33 ust. 1 powstaje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej "ekspektatywą odrębnej własności lokalu". Ekspektatywa odrębnej własności lokalu jest zbywalna , wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.
 2. Zbycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu obejmuje również wniesiony wkład budowlany lub jego część i staje się skuteczne z chwilą złożenia deklaracji członkowskiej przez nabywcę lub nabywców.
 3. Umowa zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

§ 36

 1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez członka Spółdzielni lub Spółdzielnię.
 2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy członek Spółdzielni lub jego następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał warunków umowy określonych w § 33 ust. 1 i bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie odrębnej własności lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby poważnie utrudnione.
 3. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba że strony postanowią inaczej.

§ 37

Członkowie, którym przysługuje lokatorskie lub własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego mogą ustanowić prawo odrębnej własności w trybie określonym w § 20 i 32 Statutu.

E. LOKALE UŻYTKOWE I GARAŻE.
§ 38

Do istniejącego spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i garażu stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

§ 39

 1. Na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego w tym garażu Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu:
  1. spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami;
  2. spłaty zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokalu.
 2. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają członka Spółdzielni, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

§ 40

 1. Spółdzielnia może budować lokale użytkowe w tym garaże oraz miejsca postojowe w wielostanowiskowych garażach w celu:
  1. ustanowienia odrębnej własności tych lokali na rzecz członków,
  2. skreślono
  3. wynajmowania członkom i innym osobom.
 2. Zasady finansowania określa Zarząd Spółdzielni.

§ 41

 1. Spółdzielnia może wynajmować osobom fizycznym i prawnym lokale użytkowe w tym garaże.
 2. Warunki wynajmu tych lokali są określone w umowie zawieranej z najemcą.

F. WYNAJMOWANIE LOKALI MIESZKALNYCH
§ 42

Najemcami lokali mieszkalnych mogą być zarówno członkowie, jak i inne osoby fizyczne oraz osoby prawne.

§ 43

Prawa i obowiązki najemców, wysokość czynszu i innych opłat, czas trwania najmu oraz przedmiot najmu określają postanowienia umowy, którą zawiera z najemcą Zarząd Spółdzielni.

§ 44

Z dotychczasowymi użytkownikami mieszkań, którzy utracili tytuł prawny do zajmowanych lokali, Spółdzielnia może zawrzeć umowę najmu na odrębnych warunkach określonych w umowie.

§ 45

W sprawach nie uregulowanych w Statucie i w umowie obowiązują przepisy odpowiednich ustaw.

G. ZAMIANY LOKALI
§ 46

 1. Spółdzielnia w granicach istniejących możliwości prawnych dokonuje zamian lokali mieszkalnych.
 2. Zamiana cywilna występuje przy spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu oraz prawie odrębnej własności lokalu. Umowa zamiany lokali między zainteresowanymi osobami wymaga formy aktu notarialnego.
 3. Zamiana spółdzielcza dokonywana jest w ramach Spółdzielni między jej członkami lub między członkiem Spółdzielni i osobą posiadającą lokal stanowiący własność innego podmiotu, uzależniona jest od zgody Spółdzielni i tego podmiotu.
 4. Przy rozliczeniach z członkami w związku z zamianą lokali mieszkalnych oraz przy określeniu zobowiązań finansowych z tego tytułu, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. W przypadku złożenia zgodnych oświadczeń woli stron możliwe jest dokonanie zamiany lokali poprzez przeniesienie prawa do lokalu wraz z wkładem.

IV. WKŁADY
§ 47

 1. Wkład mieszkaniowy stanowi kwotę różnicy między kosztem budowy przypadającym na dany lokal a uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych (umorzeniem części kredytu zaciągniętego przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy lokalu) lub z innych środków. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu, członek jest obowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.
 2. Wkład budowlany stanowi całość kosztów budowy przypadających na dany lokal oraz kosztów infrastruktury technicznej związanej z budynkiem, w którym znajduje się lokal.
 3. W przypadku nabycia prawa własności gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni albo przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów przysługujących Spółdzielni w prawo własności posiadacze spółdzielczych praw do lokali pokrywają poniesione koszty w części przypadającej na ich lokale poprzez uzupełnienie wkładu mieszkaniowego lub budowlanego.
 4. skreślono
 5. skreślono

§ 48 - skreślono

§ 49 - skreślono

§ 50 - skreślono

V. UŻYWANIE LOKALI
A. OPŁATY ZA UŻYWANIE LOKALI I NA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ, OŚWIATOWĄ I KULTURALNĄ.
§ 51

 1. Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.
 2. Osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie Spółdzielni z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.
 4. Członkowie Spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w kosztach budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych. Od chwili postawienia im lokali do dyspozycji uiszczają oni opłaty określone w ust.1 lub 3.
 5. Właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonym budynku lub osiedlu.
 6. Członkowie Spółdzielni, właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali zobowiązane są do dokonywania opłat na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych.
 7. Członkowie Spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię. Właściciele lokali niebędący członkami oraz osoby niebędącę członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawieranych ze Spółdzielnią.

§ 52

 1. Wysokość opłat, o których mowa w § 51, ustalana jest przez Zarząd na podstawie poniesionych i przewidywanych kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz w oparciu o roczny plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni.
 2. Zarząd Spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości:
  1. ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w § 51, ust.1-3 i 5.
  2. ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego.
 3. Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, zarządzanej przez spółdzielnię, a przychodami z opłat, o których mowa w § 51 ust. 1-3 i 5 zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym.
 4. Szczegółowe zasady rozliczania kosztów i ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 53

 1. Opłaty, o których mowa w § 51, powinny być uiszczane co miesiąc z góry do dnia 15 każdego miesiąca.
 2. Obowiązek uiszczania opłat powstaje z dniem postawienia członkowi do dyspozycji lokalu.
 3. Za opłaty, o których mowa w § 51 ust.1-3 i 5, odpowiadają solidarnie z członkami Spółdzielni, właścicielami lokali niebędącymi członkami Spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, osoby pełnoletnie stale zamieszkujące z nimi w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu.
 4. Od niewpłaconych w terminie należności, o których mowa w § 51 Spółdzielnia może pobierać odsetki ustawowe. Szczegółowe zasady naliczania i pobierania odsetek określa Rada Nadzorcza.
 5. Członek nie może potrącać swoich należności od Spółdzielni z opłat za używanie lokali.
 6. Na żądanie członka Spółdzielnia zobowiązana jest przedstawić kalkulację wysokości opłat.
 7. O zmianie wysokości opłat Spółdzielnia jest zobowiązana powiadomić członków co najmniej 14 dni przed upływem terminu wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.
 8. Członkowie Spółdzielni, mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym lub bezpośrednio na drodze sądowej.

B. ROZLICZENIE Z TYTUŁU DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA LOKALU
§ 54

 1. Dodatkowym wyposażeniem lokalu są inwestycje o charakterze trwałym poczynione przez członka Spółdzielni z jego środków własnych i we własnym zakresie, podnoszące wartość funkcyjną, użytkową i estetyczną lokalu.
 2. W przypadku zbycia prawa do lokalu lub jego zamiany rozliczenia z tytułu dodatkowego wyposażenia dokonywane mogą być wyłącznie pomiędzy zainteresowanymi stronami bez udziału Spółdzielni.

§ 55 - skreślono

§ 56 - skreślono

VI. ORGANY SPÓŁDZIELNI
§ 57

 1. Organami Spółdzielni są:
  1. Walne Zgromadzenie
  2. Rada Nadzorcza,
  3. Zarząd,
  4. skreślono
  5. skreślono
 2. Wybory do organów Spółdzielni, o których mowa w ust. 1, pkt.2 i 3 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.
 3. Skreślono.
 4. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów przy wyborach do organów Spółdzielni i przy podejmowaniu innych uchwał przez organy Spółdzielni uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
 5. Członek nie posiadający pełnej zdolności do czynności prawnych nie może być członkiem organów Spółdzielni. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczy przez swojego przedstawiciela ustawowego.
 6. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej i Zarządu określają regulaminy tych organów.

A. WALNE ZGROMADZENIE
§ 58

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
 2. Walne Zgromadzenie jest podzielone na części. Rada Nadzorcza określa na ile części podzielone jest Walne Zgromadzenie oraz ustala zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
 3. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział osobiście członkowie Spółdzielni, a członkowie- osoby prawne biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionych w tym celu pełnomocników. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
 4. Członek może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia . Nie dotyczy to członków Rady Nadzorczej, Zarządu oraz osób odwołujących się do Walnego Zgromadzenia.
 5. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczy i głosuje członek posiadający mandat. Członek przed wejściem na salę obrad na żądanie okazuje dokument tożsamości w przypadku powstania wątpliwości dotyczących uprawnienia do otrzymania mandatu.
 6. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej.
 7. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta na Walnym Zgromadzeniu. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.

§ 59 - skreślono
§ 60

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej oraz podjęcie uchwały w sprawie uczestniczenia członków Spółdzielni w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię, na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 73 ust. 1 pkt. 12.
 2. rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
 3. podejmowanie uchwał w związku z oceną polustracyjną działalności Spółdzielni,
 4. podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
 6. oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
 8. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwały Rady Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji,
 9. uchwalanie zmian Statutu,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku rewizyjnego oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
 11. wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
 12. uchwalanie regulaminu obrad Rady Nadzorczej,
 13. skreślono
 14. wybory i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 15. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich.

§ 61

 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku w terminie do dnia 30 czerwca.
 2. Walne Zgromadzenie może być zwołane z ważnych powodów przez Zarząd w każdym czasie.
 3. Zarząd obowiązany jest także zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie:
  1. Rady Nadzorczej,
  2. co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Spółdzielni,
 4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie, z podaniem celu jego zwołania.
 5. W przypadku wskazanym w ust. 3 Walne Zgromadzenie zwołuje się w takim terminie, aby pierwsza jego część mogła się odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je rada nadzorcza, związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt Spółdzielni.
 6. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: zarząd, rada nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
 7. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 6, na piśmie, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia (o dokonaniu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia do Spółdzielni). Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
 8. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia(o dokonaniu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia do Spółdzielni).

§ 62

 1. O czasie, miejscu i porządku obrad części Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia . Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.
 2. W przypadku, gdy w porządku obrad znajduje się punkt o wyborze członków Rady Nadzorczej, zawiadomienie powinno zawierać informację o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Rady , w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia(o dokonaniu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia do Spółdzielni).
 3. Walne zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.
 4. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą została oddana zwykła większość głosów ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, chyba że ustawa lub Statut wymaga kwalifikowanej większości głosów.
 5. W sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej uchwała może być podjęta bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni.

§ 621

 1. Obrady poszczególnych części Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady.
 2. Na każdej części Walnego Zgromadzenia wybierane jest odrębne prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz. Wybór prezydium przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
 3. Po dokonaniu wyboru prezydium, przewodniczący części Walnego Zgromadzenia zapoznaje obecnych z porządkiem obrad.

§ 622

 1. Każda część Walnego Zgromadzenia wybiera ze swego grona:
  1. Komisję skrutacyjną w składzie minimum 3 osób. W razie potrzeby prezydium Walnego Zgromadzenia większością głosów decyduje o zwiększeniu ilości członków komisji. Zadaniem komisji jest: dokonywanie (na zarządzenie przewodniczącego części Walnego Zgromadzenia) obliczania wyników głosowania i podawanie tych wyników przewodniczącemu oraz wykonywanie innych czynności technicznych, związanych z przeprowadzeniem głosowania i wyborami do Rady Nadzorczej.
  2. Inne komisje w miarę potrzeb.
 2. Każda komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
 3. Z czynności komisji sporządza się protokół. Protokół podpisany przez członków komisji, przewodniczący komisji przekazuje sekretarzowi części Walnego Zgromadzenia.

§ 623

 1. Przewodniczący części Walnego Zgromadzenia udziela głosu w dyskusji dotyczącej porządku obrad według kolejności zgłaszania się. Zgłoszenia do dyskusji powinny być dokonywane na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska osoby zgłaszającej się.
 2. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony dla wystąpień w dyskusji, który wynosi maksymalnie 5 minut ( nie dotyczy to przedstawiania sprawozdań przez Radę Nadzorczą i Zarząd ). Nie stosującym się do uwag przewodniczący może odebrać głos.
 3. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.
 4. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, w szczególności dotyczące:
  1. przerwania dyskusji,
  2. zamknięcia listy mówców,
  3. ograniczenia czasu przemówień,
  4. zarządzenia przerwy w obradach,
  5. kolejności podejmowania uchwał.

W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy - jeden "za" i jeden "przeciw" wnioskowi.

§ 624

 1. Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszają do Zarządu członkowie Spółdzielni w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia (o dokonaniu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia do Spółdzielni). Zgłoszenie powinno być dokonane na piśmie i zawierać:
  1. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i numer członkowski zgłaszającego oraz datę i własnoręczny podpis zgłaszającego.
  2. imię(imiona), nazwisko i miejsce zamieszkania kandydata,
  3. do zgłoszenia kandydata należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów procedury wyborczej do Rady Nadzorczej. Zgoda na kandydowanie powinna zawierać: imię (imiona), nazwisko, wiek, wykształcenie, numer członkowski oraz datę i własnoręczny podpis kandydata. Zgłoszenie nie zawierające danych, o których mowa w § 624 ust. 1 pkt. 1,2 i 3 lub zawierające dane błędne uważa się za nieważne.
 2. Do Rady mogą być wybierani wyłącznie członkowie Spółdzielni. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady może być wybrana osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną. W skład rady nadzorczej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do rady nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka rady nadzorczej ustaje jego członkostwo w radzie nadzorczej tej samej Spółdzielni. Do Rady Nadzorczej nie może być wybrana osoba, która była członkiem Rady Nadzorczej przez dwie kolejne kadencje.
 3. Zarząd przygotowuje listę uprawnionych kandydatów, którzy spełniają wymagania określone w ust. 2 i którzy wyrazili zgodę na kandydowanie, a następnie po zamknięciu listy kandydatów sporządza karty do głosowania. Lista kandydatów do Rady Nadzorczej sporządzona jest w porządku alfabetycznym i zawiera: imię (imiona), nazwisko, wiek, wykształcenie, numer członkowski każdego kandydata. Lista wyłożona będzie w każdej Administracji Osiedlowej Spółdzielni, co najmniej na 5 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

§ 625

 1. Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których umieszczone są w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów.
 2. Głosujący głosuje przy pomocy kart wyborczych przez postawienie krzyżyka w kratce obok imienia i nazwiska kandydata, na którego głosuje. Głosujący ma prawo do głosowania co najmniej na 1 kandydata, maksymalnie na 13 kandydatów. Każdy głos oddany w inny sposób niż wskazany wyżej jest głosem nieważnym.
 3. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny w obecności komisji skrutacyjnej.
 4. Ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja skrutacyjna, a przewodniczący komisji ogłasza wyniki głosowania.
 5. Do Rady Nadzorczej wchodzą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą ilość ważnie oddanych głosów. Liczba osób wybranych do Rady nie może przekraczać liczby członków Rady określonej w Statucie.
 6. Jeżeli w wyniku wyborów dwóch lub więcej kandydatów do Rady Nadzorczej uzyskało równą liczbę głosów i spowodowałoby to przekroczenie liczby wybieranych osób w stosunku do liczby miejsc w Radzie, o pierwszeństwie rozstrzyga większa liczba części Walnych Zgromadzeń, w których jeden z kandydatów uzyskał więcej głosów. Jeżeli liczba tych części Walnych Zgromadzeń byłaby równa o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez Kolegium , o którym mowa w § 632.
 7. Odwołanie członka Rady przed upływem kadencji następuje również w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów członków biorących udział we wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia.

§ 626

Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 63

 1. Skreślono.
 2. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyborów do organów Spółdzielni i odwołania ich członków.
 3. Skreślono.
 4. skreślono.

§ 631

 1. Z obrad każdej części Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz danej części Walnego Zgromadzenia.
 2. Protokół części Walnego Zgromadzenia powinien zawierać datę, porządek obrad, streszczenie przebiegu dyskusji, treść uchwał poddanych pod głosowanie, ilość osób obecnych przy podejmowaniu uchwał a także ilość głosów oddanych za uchwałą i przeciw uchwale. Protokoły komisji oraz lista obecności członków stanowią załącznik do protokołu.
 3. Na protokół obrad Walnego Zgromadzenia składają się protokoły z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia oraz protokół z obrad Kolegium, o którym mowa w § 632 .
 4. Protokoły są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.
 5. Protokoły przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez 10 lat.

§ 632

 1. W ciągu 7 dni po odbyciu ostatniej części Walnego Zgromadzenia Zarząd zwołuje kolegium w składzie przewodniczący obrad i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. Kolegium na podstawie protokołów obrad tych zgromadzeń sporządza protokół z obrad kolegium, który podsumowuje treść podjętych uchwał oraz potwierdza , które uchwały zostały podjęte, a które nie. Sporządzony protokół podpisują przewodniczący obrad i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
 2. Protokół, o którym mowa w ust. 1 stanowi integralną część protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 64

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.
 2. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.
 3. Uchwała sprzeczna z postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu.
 4. Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały. Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia, wykreślenia członka lub podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu, wykreślonemu lub członkowi, co do którego podjęto uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.
 5. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia Walnego Zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania - w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia . Za dzień Walnego Zgromadzenia uważa się dzień sporządzenia protokołu przez Kolegium, o którym mowa w § 632
 6. Zarząd Spółdzielni w ciągu 14 dni od podjęcia na Walnym Zgromadzeniu uchwały dotyczącej wykreślenia lub wykluczenia z rejestru członków albo wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu zawiadamia osobę, której uchwała dotyczy, o jej treści i sposobie odwołania się. Sześciotygodniowy termin zaskarżenia uchwały liczy się od dnia doręczenia.
 7. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów.

§ 65 - skreślony

§ 66 - skreślony

B. RADA NADZORCZA
§ 67

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

§ 68

Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.

§ 69

 1. Rada Nadzorcza składa się z 13 członków wybranych spośród członków Spółdzielni na okres 3 lat.
 2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.

§ 70

Kadencja Rady Nadzorczej trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym Rada Nadzorcza została wybrana, do Walnego Zgromadzenia odbywanego w trzecim roku od wyborów.

§ 71

 1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
  1. odwołania większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie, które dokonało wyboru,
  2. zrzeczenia się mandatu,
  3. ustania członkostwa w Spółdzielni,
  4. nawiązania stosunku pracy w Spółdzielni.
 2. W miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat wchodzi osoba, która w ostatnich wyborach do Rady Nadzorczej uzyskała największą kolejno liczbę głosów. Jeżeli w wyniku wyborów dwóch lub więcej kandydatów do Rady Nadzorczej uzyskało równą liczbę głosów i spowodowałoby to przekroczenie liczby wybieranych osób w stosunku do liczby miejsc w Radzie, o pierwszeństwie rozstrzyga większa liczba części Walnych Zgromadzeń, w których jeden z kandydatów uzyskał więcej głosów. Jeżeli liczba tych części Walnych Zgromadzeń byłaby równa o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez Kolegium , o którym mowa w § 632.

§ 72 - skreślono

§ 73

 1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
  1. uchwalanie planów gospodarczo-finansowych i programów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej,
  2. nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
   1. badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych, wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
   2. dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań społeczno-gospodarczych, ze specjalnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw członkowskich,
   3. przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków,
  3. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu,
  4. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
  5. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
  6. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
  7. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
  8. podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach: do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,
  9. uchwalanie regulaminu Zarządu,
  10. uchwalanie zasad rozliczania kosztów budowy lokali i ustalania wysokości wkładów,
  11. uchwalanie regulaminu używania lokali, porządku domowego i współżycia mieszkańców.
  12. uchwalanie szczegółowych zasad rozliczania kosztów i ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, a także partycypowania w wydatkach związanych z nabyciem prawa własności gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni albo w wydatkach związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów przysługujących Spółdzielni w prawo własności.
  13. skreślono
  14. wybór i odwoływanie członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców,
  15. decydowanie o wyodrębnieniu osiedli pod względem organizacyjnym i gospodarczym oraz zasadach gospodarki finansowej tych osiedli,
  16. skreślono
  17. skreślono
  18. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
  19. zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w Statucie,
  20. podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni, lub wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
  21. skreślono
  22. podejmowanie uchwał w sprawie zwiększenia obciążenia właścicieli lokali użytkowych z tytułu utrzymania nieruchomości wspólnej,
  23. podejmowanie uchwał w sprawie ustalania opłat manipulacyjnych za czynności członkowsko-mieszkaniowe;
  24. określanie, na ile części podzielone jest Walne Zgromadzenie oraz ustalenie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
  25. określanie zasad naliczania i pobierania odsetek ustawowych od niewpłaconych w terminie należności, o których mowa w § 51.
  26. ustalenie zasad rozliczeń finansowych w przypadkach, o którym mowa w art. 241 i art. 26 ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
  27. określenie w zakresie przedmiotowym i podmiotowym prowadzonej przez Spółdzielnię działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej oraz źródeł finansowania tej działalności.

   11 Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, w tym w posiedzeniach komisji, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń i które jest liczone procentowo od minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w ten sposób, że:
   • Przewodniczący Rady Nadzorczej - 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
   • Zastępca Przewodniczącego Rady - 95% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
   • Sekretarz Rady - 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
   • Przewodniczący Komisji Rady Nadzorczej - 85% minimalnego wynagrodzenia za pracę, pozostali członkowie Rady Nadzorczej - po 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
     
 2. Jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym członek Rady Nadzorczej nie uczestniczył w żadnym posiedzeniu Rady Nadzorczej, w tym w posiedzeniu komisji wówczas za dany miesiąc kalendarzowy nie przysługuje mu wynagrodzenie.
 3. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
 4. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

§ 74

 1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności - zastępca przewodniczącego co najmniej raz na 3 miesiące.
 2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje ustępujący Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.
 3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być również zwołane na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w ciągu 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 75

W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, przedstawiciele związku rewizyjnego oraz zaproszeni goście.

§ 76

 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Prezydium Rady Nadzorczej, w skład którego wchodzą: przewodniczący, jego zastępca, sekretarz oraz w przypadku powołania komisji Rady - ich przewodniczący.
 2. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie pracy Rady.

§ 77

Rada Nadzorcza może powołać ze swojego grona komisje stałe lub czasowe.

§ 78

Wewnętrzną strukturę Rady Nadzorczej, szczegółowy zakres działania, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

C. ZARZĄD
§ 79

 1. Zarząd składa się z 3-5 osób, w tym prezesa i jego zastępców, wybranych przez Radę Nadzorczą.
 2. Kandydat na członka Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie, stosowne kwalifikacje w zakresie kierowania i organizowania pracy w jednostkach gospodarczych, a w szczególności posiadać uprawnienia w zakresie zarządzania nieruchomościami, zgodnie z postanowieniami Ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 3. Rada Nadzorcza może odwołać członków Zarządu. Ponadto Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium.
 4. Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy stosownie do wymogów Kodeksu Pracy.
 5. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

§ 80

 1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w ustawie lub Statucie innym organom Spółdzielni, a w szczególności:
  1. podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia członków do Spółdzielni oraz ustanawiania praw do lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży,
  2. sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej,
  3. prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
  4. zabezpieczenie majątku Spółdzielni,
  5. sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
  6. skreślono
  7. zwoływanie i ustalanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
  8. zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań,
  9. udzielanie pełnomocnictw,
  10. współdziałanie z organami samorządowymi i administracji państwowej oraz organizacjami spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi.
  11. ustalanie wysokości opłat, o których mowa w § 51.
 3. Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.

§ 81

 1. Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu.
 2. Podział czynności pomiędzy członkami Zarządu, sprawy zastrzeżone do decyzji kolegialnych, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 82

 1. Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona (pełnomocnik).
 2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.
 3. Oświadczenia pisemne skierowane do Spółdzielni, a złożone w jej lokalu albo jednemu z członków Zarządu lub pełnomocnikowi, mają skutek prawny względem Spółdzielni.

§ 83

Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

D. ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH - skreślono

§ 84 - skreślono

§ 85 - skreślono

§ 86 - skreślono

E. RADY OSIEDLI - skreślono

§ 87 - skreślono

§ 88 - skreślono

§ 89 - skreślono

§ 90 - skreślono

VII. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁDZIELNI
§ 91

Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom spółdzielni.

§ 92

 1. Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie rocznych planów gospodarczo-finansowych. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 2. Spółdzielnia prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 3. Roczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wykłada się w lokalu Spółdzielni co najmniej na 14 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
 4. Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, zarządzanej przez Spółdzielnię a przychodami z opłat za używanie lokali zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym.
 5. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnych służą pokrywaniu wydatków związanych z ich eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej.
 6. Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej Spółdzielnia może przeznaczyć w szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków Spółdzielni oraz na prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.
 7. Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
 8. Straty bilansowe Spółdzielni pokrywa się z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej fundusz zasobowy - z funduszu udziałowego i innych funduszów własnych Spółdzielni według kolejności określonej przez Walne Zgromadzenie.
 9. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
 10. Wartość środków trwałych finansowanych bezpośrednio z funduszu udziałowego lub wkładów mieszkaniowych i budowlanych nie zwiększa funduszu zasobowego; umorzenie wartości tych środków trwałych obciąża odpowiednio fundusz udziałowy lub wkłady mieszkaniowe i budowlane.

§ 93

 1. Zasadniczymi funduszami tworzonymi w Spółdzielni są:
  1. fundusz udziałowy,
  2. fundusz zasobowy,
  3. fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych,
  4. fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny.
 2. Spółdzielnia tworzy następujące fundusze celowe:
  1. inwestycyjny,
  2. na remonty,
 3. Inne fundusze celowe mogą być tworzone uchwałą Rady Nadzorczej.
 4. Szczegółowe zasady tworzenia i gospodarowania funduszami własnymi określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

VIII. ŁĄCZENIE, PODZIAŁ, LIKWIDACJA I UPADŁOŚĆ SPÓŁDZIELNI
§ 94

Łączenie, podział, likwidacja i upadłość Spółdzielni odbywa się w oparciu o przepisy art. 96 -137 Prawa spółdzielczego oraz art.16 ust.1 i art.1718 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

IX. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
§ 95

Zmiana Statutu Spółdzielni wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów.

§ 96

Postanowienia niniejszego Statutu nie naruszają uprawnień członków Spółdzielni w stosunku do dotychczas zajmowanych lokali mieszkalnych i użytkowych.

§ 97

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.PROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ