Środa, 25 kwietnia 2018
POCZTA

SMGR

Regulamin

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRUDZIĄDZU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003r. Nr 188, poz. 1848 ze zm. ), ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych, (DZ. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.), Statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.

§ 2.

 1. Rada Nadzorcza składa się z 13 członków wybranych spośród członków Spółdzielni na okres 3 lat.
 2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.
 3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym Rada Nadzorcza została wybrana, do Walnego Zgromadzenia odbywanego w trzecim roku od wyborów.

§ 3.

 1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
  1. 1) uchwalanie planów gospodarczo-finansowych i programów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej,
  2. 2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
   1. a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych, wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
   2. b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań społeczno-gospodarczych, ze specjalnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw członkowskich,
   3. c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków,
  3. 3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu,
  4. 4) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
  5. 5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
  6. 6) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
  7. 7) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
  8. 8) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach: do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,
  9. 9) uchwalanie regulaminu Zarządu,
  10. 10) uchwalanie zasad rozliczania kosztów budowy lokali i ustalania wysokości wkładów,
  11. 11) uchwalanie regulaminu używania lokali, porządku domowego i współżycia mieszkańców,
  12. 12) uchwalanie szczegółowych zasad rozliczania kosztów i ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, a także partycypowania w wydatkach związanych z nabyciem prawa własności gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni albo w wydatkach związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów przysługujących Spółdzielni w prawo własności,
  13. 13) wybór i odwoływanie członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców,
  14. 14) decydowanie o wyodrębnieniu osiedli pod względem organizacyjnym i gospodarczym oraz zasadach gospodarki finansowej tych osiedli,
  15. 15) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  16. 16) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w Statucie,
  17. 17) podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni, lub wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,
  18. 18) podejmowanie uchwał w sprawie zwiększenia obciążenia właścicieli lokali użytkowych z tytułu utrzymania nieruchomości wspólnej,
  19. 19) podejmowanie uchwał w sprawie ustalania opłat manipulacyjnych za czynności członkowsko-mieszkaniowe,
  20. 20) określanie, na ile części podzielone jest Walne Zgromadzenie oraz ustalenie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia,
  21. 21) określanie zasad naliczania i pobierania odsetek ustawowych od niewpłaconych w terminie należności, o których mowa w § 51 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu.
  22. 22) ustalenie zasad rozliczeń finansowych w przypadku, o którym mowa w art. 241 i art. 26 ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
  23. 23) określenie w zakresie przedmiotowym i podmiotowym prowadzonej przez Spółdzielnię działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej oraz źródeł finansowania tej działalności.

1.1 Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, w tym posiedzeniach komisji, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń i które jest liczone procentowo od minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w ten sposób, że:

 1. 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej - 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 2. 2) Zastępca Przewodniczącego Rady - 95% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 3. 3) Sekretarz Rady - 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 4. 4) Przewodniczący Komisji Rady Nadzorczej - 85% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 5. 5) pozostali członkowie Rady Nadzorczej - po 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę,

2.Jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym członek Rady Nadzorczej nie uczestniczył w żadnym posiedzeniu Rady Nadzorczej, w tym w posiedzeniu komisji, wówczas za dany miesiąc kalendarzowy nie przysługuje mu wynagrodzenie.

3.Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

4.Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

II. ORGANIZACJA PRACY

§ 4.

 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
 2. Posiedzenia zwołuje się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje ustępujący Przewodniczący Rady lub jego Zastępca w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.
 4. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej także na wniosek:
  - 1/3 członków Rady Nadzorczej
  - Zarządu
  Posiedzenie takie powinno być zwołane w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia.

§ 5.

 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej, jej członkowie i Zarząd Spółdzielni zawiadamiani są pisemnie, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
 2. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia, wykreślenia członka z rejestru członków lub wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, która ma podjąć decyzję w tej sprawie zawiadamia się zainteresowanego członka Spółdzielni, co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia, z podaniem informacji o prawie członka do składania wyjaśnień. Jeżeli zainteresowany członek, prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia, nie przybędzie na posiedzenie, Rada Nadzorcza może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.

§ 6.

 1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej, powinni usprawiedliwić nieobecność.
 2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz zaproszeni goście.

§ 7.

 1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza oraz w przypadku powołania Komisji Rady - ich przewodniczących.
 2. Rada Nadzorcza może powołać ze swego grona, w zależności od potrzeb, stałe lub czasowe komisje Rady, ustalając ich zakres działania.
 3. Przewodniczący, jego zastępca, sekretarz oraz w przypadku powołania Komisji Rady - ich przewodniczący, stanowią Prezydium Rady Nadzorczej.
 4. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie pracy Rady oraz w przypadku powołania Komisji - koordynowanie planów pracy tych Komisji.
 5. Dokumenty sporządzone przez Prezydium Rady Nadzorczej oraz korespondencję wysyłaną w imieniu Rady Nadzorczej podpisują przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca.
 6. Z prac Prezydium Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący Rady lub jego zastępca oraz sekretarz.

§ 8.

 1. Komisje Rady Nadzorczej składają się, z co najmniej 3 osób powołanych przez Radę spośród jej członków.
 2. Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie Komisji.
 3. Komisje działają zgodnie z planami ich pracy.
 4. Sprawozdania i wnioski przewodniczący Komisji przedkładają do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej.
 5. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.
 6. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział członkowie Zarządu, pracownicy Spółdzielni oraz inne osoby zaproszone przez Radę Nadzorczą.

§ 9.

Przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz sekretarz (a w razie ich nieobecności - inny członek Rady) pełnią cotygodniowy dyżur w celu bieżącego kontaktu z członkami Spółdzielni.

III. TRYB OBRADOWANIA I PODEJMOWANIE UCHWAŁ

§ 10.

 1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy liczby członków Rady.
 2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członków Rady.
 3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.

§ 11.

 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca, zgodnie z porządkiem obrad stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał.
 2. Po przedstawieniu przez referenta sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad, uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień przedstawicieli Zarządu, opinii właściwych Komisji Rady, przewodniczący otwiera dyskusję udzielając uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą obecnych dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
 3. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania.
 4. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie. Na prośbę przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.

§ 12.

 1. W razie, gdy temat obrad wymaga podjęcia uchwały, przewodniczący posiedzenia poddaje projekt wypracowanej uchwały pod głosowanie.
 2. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.
 3. Głosowanie odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyborów i odwołania członków Zarządu.

§ 13.

 1. Z obrad Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez przewodniczącego Rady i sekretarza Rady.
 2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, w których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.
 3. Protokoły przechowuje Zarząd.

§ 14.

 1. Rada Nadzorcza wybiera Zarząd Spółdzielni w głosowaniu tajnym.
 2. Kandydatów na członków Zarządu, obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej zgłaszają bezpośrednio do przewodniczącego Rady. Zgłoszenie kandydatur odbywa się z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz krótkiego uzasadnienia kandydatury. Prawo zgłoszenia kandydatów na członków Zarządu przysługuje również aktualnie funkcjonującym członkom Zarządu.
 3. Do zgłoszenia kandydata na członka Zarządu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie. Zebrani na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej mogą uzależnić rozpatrywanie kandydatur od przedłożenia im dokumentów stwierdzających kwalifikacje kandydatów, nadto zażądać osobistej obecności kandydata na posiedzeniu.
 4. Po zgłoszeniu kandydatur przewodniczący ustala ostateczną listę kandydatów i zarządza wybranie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów.
 5. Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze, na których umieszczone są w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów.

§ 15.

 1. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny w obecności Komisji Skrutacyjnej.
 2. Głosujący skreśla nazwisko kandydatów, na których nie głosuje.
 3. Głos jest ważny, jeżeli został oddany za pomocą karty wyborczej, a liczba nie skreślonych kandydatów na członków Zarządu jest mniejsza lub równa liczbie osób wybieranych do Zarządu. Oddana karta wyborcza, na której liczba kandydatów przekracza liczbę miejsc w Zarządzie, jest głosem nieważnym.
 4. Ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna, a przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania.
 5. Za osoby wybrane uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą ilość ważnie oddanych głosów.
 6. Jeżeli w wyniku wyborów dwóch lub więcej kandydatów uzyskało równą liczbę głosów i spowodowałoby to przekroczenie liczby wybranych osób w stosunku do liczby miejsc w Zarządzie, zarządza się wybory uzupełniające między tymi osobami, według wcześniej wymienionych zasad.

§ 16.

Spośród wybranych członków Zarządu Rada Nadzorcza wybiera Prezesa i jego Zastępców w głosowaniu tajnym, w trybie określonym w § 14 i 15 niniejszego regulaminu.

Uchyla się Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Członków w dniu 22.04.2006r.

Regulamin uchwalony został przez Zebranie Przedstawicieli Członków w dniu 30.11.2007 r. i wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

04-08-2010 08:12
PROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ