Piątek, 19 października 2018
POCZTA

SMGR

Regulamin

REGULAMIN

określający zasady nabywania od Spółdzielni Mieszkaniowej lokali mieszkalnych i użytkowych na warunkach prawa odrębnej własności lokalu.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin stosuje się w przypadku ogłoszenia przez Spółdzielnię możliwości nabycia lokalu mieszkalnego lub użytkowego na warunkach odrębnej własności lokalu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003r. Nr, 119, poz. 1116 ze zm.) oraz Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu.
 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
  1. wartości rynkowej lokalu - należy przez to rozumieć wartość ustaloną zgodnie z ustawą z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.).
  2. lokalu - należy przez to rozumieć samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 24.06.1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903).
  3. cenie wywoławczej - należy przez to rozumieć kwotę wyrażoną w jednostkach pieniężnych (zaokrągloną do pełnych złotówek) od której rozpoczyna się licytacja pomiędzy uczestnikami przetargu, określoną w ogłoszeniu o przetargu.
  4. prawie odrębnej własności lokalu - należy przez to rozumieć prawo w rozumieniu ustawy z dnia 24.06.1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903).
  5. cenie nabycia - należy przez to rozumieć:
   - wartość rynkową, o której mowa w Rozdziale I pkt 2a, w przypadku nabycia prawa odrębnej własności na zasadach określonych w Rozdziale II §1 ust. 6, 7 i 8 niniejszego regulaminu lub
   - cenę ostatecznie wylicytowaną w drodze przetargu o którym mowa w Rozdziale II § 2 i w Rozdziale III niniejszego regulaminu.
  6. kaucji - należy przez to rozumieć kwotę pieniężną stanowiąca 10% wartości rynkowej lokalu (w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych) wpłacaną przez osobę, osoby zamierzające nabyć prawo odrębnej własności w przypadkach określonych §1 ust. 6, 7 i 8 w Rozdziale II niniejszego regulaminu.
  7. wadium - należy przez to rozumieć kwotę pieniężną stanowiącą 10% ceny wywoławczej (w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych) wpłacaną przez osobę, osoby zamierzające nabyć prawo odrębnej własności w drodze przetargu.
 3. Z ceny nabycia w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli Spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz wszelkie zobowiązania wobec Spółdzielni, w tym również zaległe opłaty za używanie lokalu, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.
 4. Z ceny nabycia potrąca się w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, niewniesioną przez osobę, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, część wkładu budowlanego, a w wypadku gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu - potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami oraz wszelkie zobowiązania wobec Spółdzielni w tym z tytułu zaległych opłat za używanie lokalu, a także koszty określenia wartości rynkowej.
 5. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy ustanowienia odrębnej własności oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę lub osoby, na rzecz których Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
 6. Do lokali użytkowych nie mają zastosowania przepisy niniejszego Regulaminu w zakresie pierwszeństwa wynikającego ze statusu członka oczekującego. Nadto prawo odrębnej własności lokalu użytkowego może nabyć osoba lub osoby posiadające tytuł prawny do innego lokalu użytkowego.

Rozdział II

§ 1

 1. O możliwości nabycia lokali mieszkalnych odzyskanych przez Spółdzielnię na warunkach prawa odrębnej własności lokalu, Spółdzielnia zawiadamia przez wywieszenie ogłoszenia w swojej siedzibie oraz przez publikacje ogłoszenia w prasie lokalnej, jak i w spółdzielczej telewizji kablowej (telegazecie).
 2. Ogłoszenie o którym mowa w ust.1, zawiera m.in.:
  1) Informacje o lokalu
  2) Termin składania ofert nabycia prawa odrębnej własności lokalu.
  3) Wartość rynkową lokalu.
  4) Wysokość kaucji i termin jej wniesienia.
  5) Skutki uchylenia się od zawarcia umowy ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności lub nie wpłacenia w terminie wymaganej ceny nabycia.
  6) Czas i miejsce przetargu w sytuacji gdy nie zgłoszą się osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu, zgodnie z ust. 6, a zgłoszą się co najmniej dwie osoby zainteresowane zawarciem umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu nie posiadającej zawartej umowy o kolejność przydziału.
 3. Osoby zainteresowane zawarciem umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności mogą zgłaszać ofertę nabycia w ciągu 10 dni od daty ogłoszenia, o którym mowa w ust. 2. Osoby te wraz ze złożeniem oferty są zobowiązane do wpłaty kaucji, określonej w ogłoszeniu, do kasy Spółdzielni.
 4. Wysokość kaucji wynosi 10% wartości rynkowej lokalu (w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych).
 5. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy o ustanowieniu prawa odrębnej własności lokalu lub niepłacenia wymaganej ceny nabycia w wyznaczonym terminie, kaucja (wadium) nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Spółdzielni.
 6. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu. Członek taki składa pisemne oświadczenie, iż nie posiada tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo przysługuje członkowi Spółdzielni najdłużej oczekującemu. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na takiego członka jest wpłata ceny nabycia.
 7. W przypadku, gdy osoba, o której mowa w ust. 6 uchyli się od zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu lub nie wpłaci w wyznaczonym terminie ceny nabycia, Zarząd przedstawi propozycję zawarcia umowy ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu innemu członkowi, który w terminie określonym w ust. 3 złożył ofertę nabycia i który posiada umowę z odpowiednio najniższym numerem spośród członków zainteresowanych, posiadających umowę o kolejności podziału.
 8. W przypadku braku zgłoszenia się osób, którym przysługuje pierwszeństwo (lub rezygnacji tych osób z nabycia prawa odrębnej własności lokalu) z jednoznacznym zgłoszeniem się jednej osoby zainteresowanej, osoba ta ma prawo nabycia lokalu za wartość rynkową.
 9. Osoba zawierającą ze Spółdzielnią umowę o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu i przeniesienie jego własności, wpłaca cenę nabycia lokalu, w wysokości określonej w ogłoszeniu, pomniejszonej o wpłaconą kaucję. Osobom, z którymi nie zawarto umowy ustanowienia prawa odrębnej własności w tym trybie, zwraca się wpłaconą kaucję w wartości nominalnej, chyba że kaucja uległa przepadkowi zgodnie z ust.5.

§ 2

 1. W przypadku nieustanowienia prawa odrębnej własności lokalu w trybie §1 i zgłoszenia się co najmniej dwóch osób zainteresowanych nabyciem prawa odrębnej własności lokalu za wartość rynkową lokalu, lecz nie korzystających z prawa pierwszeństwa, o których mowa w § 1 ust. 6 lub braku osób zainteresowanych nabyciem, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w ciągu 3 miesięcy przeprowadzi przetarg w formie licytacji ustnej według zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Przetarg, o którym mowa w ust. 1 odbędzie się najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po upływie terminu do składania ofert nabycia, o których mowa w § 1 ust. 3.
 3. Kaucja wpłacona zgodnie z § 1 ust. 3 zostaje zaliczona na poczet wymaganego wadium.
 4. Wartość rynkowa lokalu określona w ogłoszeniu, o którym mowa w § 1 ust. 2 staje się ceną wywoławczą.

Rozdział III

§ 3

 1. W przypadku gdy ustanowienie prawa własności lokalu według zasad określonych w Rozdziale II nie da rezultatu, Zarząd organizuje przetarg w formie licytacji ustnej według poniższych zasad.
 2. Cena wywoławcza w przetargu, o którym mowa w ust. 1 wynosi 75% wartości rynkowej lokalu.
 3. W przypadku, gdy przetarg o którym mowa w ust. 2 zakończył się wynikiem negatywnym, organizowany jest II przetarg, w którym cena wywoławcza stanowi 50% wartości rynkowej lokalu.
 4. W przypadku, gdy II przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, organizowany jest III przetarg, w którym cena wywoławcza stanowi 30% wartości rynkowej lokalu.
 5. W przypadku gdy III przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, organizowany jest IV przetarg, w którym cena wywoławcza stanowi 5% wartości rynkowej lokalu.
 6. Gdy przeprowadzony IV przetarg nie dał pozytywnego rezultatu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej jest uprawniony do podjęcia decyzji w sprawie zadysponowania lokalem w ramach działalności Spółdzielni.
 7. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym przy braku uczestników przetargu lub przy braku postąpienia ponad cenę wywoławczą przez jego uczestników.
 8. W przypadku gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyla się od zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu lub nie wpłaca w wyznaczonym terminie wylicytowanej ceny, o której mowa w § 6 ust. 5, Zarząd powtarza przetarg. Uczestnikowi temu nie zwraca się wpłaconego wadium, a przepada ono na rzecz Spółdzielni.
 9. Jeżeli przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, ogłoszenie o kolejnym przetargu podaje się do wiadomości niezwłocznie po dniu zamknięcia poprzedniego przetargu.
 10. W przypadku przetargu zakończonego wynikiem negatywnym, wadium w wartości nominalnej zwraca się wszystkim uczestnikom niezwłocznie po zamknięciu postępowania przetargowego.
 11. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Spółdzielnia zwraca osobie uprawnionej - 5% wartości rynkowej lokalu, z zastrzeżeniem potrąceń wynikających z pkt. 3 lub 4 Rozdziału I niniejszego regulaminu.

§ 4

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

§ 5

Informację o przetargu ogłasza się w siedzibie Spółdzielni oraz przez publikację ogłoszenia w prasie lokalnej jak i w spółdzielczej telewizji kablowej (telegazecie), w okresie co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. Nie dotyczy to sytuacji, o której mowa w § 2.

§ 6

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.
 2. Wysokość wadium wynosi 10% wartości ceny wywoławczej (w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych).
 3. Wadium wnoszone jest w gotówce w kasie Spółdzielni.
 4. Wniesione wadium przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet wylicytowanej ceny.
 5. Uczestnik, który wygrał przetarg zobowiązany jest w terminie 10 dni od dnia przetargu do uiszczenia na konto Spółdzielni ceny nabycia, pomniejszonej o wpłacone wadium.
 6. Uczestnik, który wygrał przetarg, zobowiązany jest w terminie określonym przez Spółdzielnię do zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności po spełnieniu wymogu określonego w § 6 ust. 5.
 7. W przypadku nie wniesienia ceny określonej w ust. 5 lub uchylenia się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Spółdzielni.
 8. Wadium wniesione przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu, zostaje zwrócone w wartości nominalnej niezwłocznie po zakończeniu postępowania przetargowego.

§ 7

Ogłoszenie o przetargu winno zawierać:

 1. Przedmiot przetargu.
 2. Cenę wywoławczą.
 3. Termin i miejsce przetargu.
 4. Wysokość wadium oraz termin jego wniesienia.
 5. Pouczenie o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy. określone w § 6 ust. 7,
 6. Zastrzeżenie, że Zarządowi Spółdzielni przysługuje prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

§ 8

Przetarg odbywa się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o przetargu.

§ 9

Przetarg prowadzony jest w formie licytacji ustnej, mającej na celu uzyskanie najwyższej ceny.

§ 10

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

§ 11

 1. Podczas przetargu na sali przebywają uczestnicy przetargu zaopatrzeni w tabliczki oznaczone kolejnymi numerami.
 2. Przewodniczący Komisji może zezwolić na obecność w sali innych osób.

§ 12

O wysokości postąpienia decyduje Przewodniczący Komisji Przetargowej, przy czym nie może ono być niższe niż 100,00 zł.

§ 13

Cena zaoferowana przez uczestnika przetargu przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuje cenę wyższą w trakcie trwania licytacji.

§ 14

Po trzecim wywołaniu najwyższej z zaoferowanych cen dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte, zamyka się przetarg i ogłasza osobę, która wygrała przetarg.

§ 15

Komisja Przetargowa sporządza protokół z przetargu, w którym określa:

 1. Skład Komisji Przetargowej.
 2. Dane dotyczące lokalu mieszkalnego lub garażu (adres, położenie, itp.)
 3. Listę osób dopuszczonych do przetargu.
 4. Cenę osiągniętą w przetargu.
 5. Oznaczenie osoby, która przetarg wygrała.
 6. Podpisy członków komisji.

Rozdział IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

 1. Organizatorem przetargu jest Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej.
 2. Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowej.
 3. Komisję Przetargową powołuje Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej.
 4. W skład Komisji Przetargowej wchodzą: Przewodniczący i dwóch członków.
 5. W miejsce nieobecnego członka Komisji - Zarząd powołuje imiennie inną osobę spośród pracowników Spółdzielni. Nieobecnego Przewodniczącego Komisji zastępuje jeden z jej członków.

§ 17

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

§ 18

Uchyla się regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 18.04.2006r.

REGULAMIN ZOSTAŁ UCHWALONY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W DNIU 19.02.2008r. I WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM UCHWALENIA.

 

ANEKS NR 1


do "Regulaminu określającego zasady nabywania od Spółdzielni Mieszkaniowej lokali mieszkalnych i użytkowych na warunkach odrębnej własności lokalu".


1. W Rozdziale I, pkt 3 otrzymuje brzmienie:

W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu z ceny nabycia ( bądź odpowiedniej jej części w przypadku, gdy prawo to wygasło do 30.07.2007r ) potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań związanych z budową, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli Spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz wszelkie zobowiązania wobec Spółdzielni, w tym również zaległe opłaty za używanie lokalu, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.


2. W Rozdziale II, § 1, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

O możliwości nabycia lokali mieszkalnych na zasadach prawa odrębnej własności Spółdzielnia zawiadamia przez wywieszenie ogłoszenia w swojej siedzibie, w spółdzielczej telegazecie, na stronach internetowych Spółdzielni oraz przez publikację ogłoszenia w prasie lokalnej


3. W Rozdziale II, § 1, ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Ogłoszenie znajdujące się w siedzibie Spółdzielni, spółdzielczej telegazecie oraz na stronach internetowych Spółdzielni powinno zawierać:

 1. Informacje o lokalu,

 2. Termin składania ofert nabycia prawa odrębnej własności lokalu,

 3. Wartość rynkową lokalu,

 4. Wysokość kaucji i termin jej wniesienia,

 5. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności lub nie wpłacenia w terminie wymaganej ceny nabycia,

 6. Czas i miejsce przetargu w sytuacji gdy nie zgłoszą się osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu, zgodnie z ust.6 , a zgłoszą się co najmniej dwie osoby zainteresowane zawarciem umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu nie posiadające zawartej umowy o kolejność przydziału.

Informacje o możliwości nabycia lokalu znajdujące się w innych mediach niż określone w niniejszym ustępie mogą mieć formę skróconą.


4. W Rozdziale III, § 5 otrzymuje brzmienie:

Informację o przetargu ogłasza się w siedzibie Spółdzielni, spółdzielczej telegazecie, stronach internetowych Spółdzielni jak też przez publikację ogłoszenia w prasie lokalnej, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. Nie dotyczy to sytuacji, o której mowa w § 2.


5.W Rozdziale III, § 6 ust. 5 dodaje się następującą treść:

Zarząd może, na wniosek uczestnika, który wygrał przetarg, przesunąć termin wpłaty ceny nabycia, nie dłużej jednak niż o 25 dni pod warunkiem zobowiązania się uczestnika do uiszczenia odszkodowania w kwocie równej wysokości opłat związanych z lokalem za okres przesunięcia terminu wpłaty. Do wniosku należy dołączyć dokumenty uzasadniające przesunięcie terminu wpłaty ceny, a w szczególności dokument potwierdzający ubieganie się o uzyskanie odpowiednich środków finansowych.6. W Rozdziale III, § 7 otrzymuje brzmienie :

1. Ogłoszenie o przetargu, znajdujące się w siedzibie Spółdzielni, spółdzielczej telegazecie oraz na stronach internetowych Spółdzielni powinno zawierać:

 1. Przedmiot przetargu.

 2. Cenę wywoławczą.

 3. Termin i miejsce przetargu.

 4. Wysokość wadium oraz termin jego wniesienia.

 5. Pouczenie o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy – określone w § 6, ust.7,

 6. Zastrzeżenie, że Zarządowi przysługuje prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

2. Informacje o przetargu znajdujące się w innych mediach niż określone w ust.1 mogą mieć formę skróconą.
 

 

04-08-2010 08:26
PROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ