Wtorek, 18 czerwca 2019
EBOK POCZTA
Wersja do druku

SMGR

Regulamin

Uchwała Nr 64 /2013

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu z dnia 02.07.2013r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Na podstawie § 73, ust. 1, pkt 12 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwala :

 1. Uchylić "Regulamin ustalania opłat i rozliczania kosztów wywozu nieczystości stałych z zasobów zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Grudziądzu" uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 23.02.2010r., ( uchwała nr 16/10) i obowiązujący od dnia 01.03.2010r.
 2. Rozliczenie finansowe wynikające z pobranych zaliczek i poniesionych kosztów z tytułu wywozu nieczystości stałych za okres od 01.01 - 30.06.2013r. dokonane zostanie z użytkownikami lokali w opłatach za miesiąc sierpień 2013r.
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.07.2013r.

Uchwała Nr 65 /2013

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu z dnia 02.07.2013r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Na podstawie § 73, ust. 1, pkt 12 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwala :

 1. W § 4 "Regulaminu rozliczania kosztów i ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu" ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  " 2. Zasady rozliczania kosztów i ustalania opłat z tytułu: energii cieplnej, gazu, wody i odprowadzenia ścieków, wywozu nieczystości stałych z garaży , rozliczania kosztów energii elektrycznej w garażach , działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej oraz funduszu remontowego – określają odrębne regulaminy lub uchwały."
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.07.2013r.

Uchwała Nr 66 /2013

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu z dnia 02.07.2013r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przejęciu gospodarki odpadami komunalnymi przez gminę , Rada Nadzorcza na podstawie § 73, ust.1, pkt 12 Statutu uchwala przyjąć następujące zasady związane ze sposobem ustalania opłat z tytułu wywozu nieczystości :

 1. przyjmuje się dla wszystkich nieruchomości mieszkalnych selektywny sposób zbierania odpadów,
 2. ustala się, iż za gospodarstwo domowe rozumiane zgodnie z uchwałą Rady Miasta Grudziądza Nr XXXI/150/12 z dnia 28.12.2012r. uznaje się każdy lokal mieszkalny znajdujący się w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię,
 3. w pierwszych deklaracjach Spółdzielnia nie deklaruje gospodarstw domowych w tych lokalach, w których zgodnie z ewidencją prowadzoną przez Spółdzielnię brak jest osób zamieszkałych,
 4. dopuszcza się możliwość uwzględnienia w składanych deklaracjach oświadczenia osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, że we wskazanym przez tą osobę okresie w danym lokalu nie będzie prowadzone gospodarstwo domowe,
 5. w związku z obowiązkiem Spółdzielni Mieszkaniowej uiszczania comiesięcznych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miasto Grudziądz opłaty na powyższy cel będą pobierane od użytkowników lokali co miesiąc z góry na dany miesiąc , do 15-tego każdego miesiąca, jako opłata za media ,łącznie z opłatami za używanie lokalu mieszkalnego.,

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.07.2013r.

Uchwała Nr 67 /2013

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu z dnia 02.07.2013r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Na podstawie § 73, ust. 1, pkt 12 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwala :

 1. dla potrzeb ustalenia opłat za wywóz odpadów komunalnych z zespołów garażowych za podstawę ustalenia wysokości opłaty przyjmuje się zasadę jak dla miejsca postojowego, o którym mowa w § 8 pkt 8 uchwały nr XXXI/149/12 Rady Miejskiej Grudziądza z uwzględnieniem wywozu raz w tygodniu najmniejszego pojemnika na odpady ( 60 l ).
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.07.2013r.

Uchwała 6/25/2013

z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 27.06.2013 r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W związku z wejściem w życie nowych zasad dotyczących gospodarki odpadami Zarząd uchwala opłatę z tytułu wywozu odpadów komunalnych z zespołów garażowych w wysokości 1,56 zł netto miesięcznie od jednego garażu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.07.2013r.

23-08-2013 10:01
PROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ