Wtorek, 18 czerwca 2019
EBOK POCZTA
Wersja do druku

SMGR

Uchwała

Zgodnie z § 73 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu Rada Nadzorcza ustala zasady partycypowania w wydatkach związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów dla nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe:

  • wydatki na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu sfinansowane zostaną przez użytkowników spółdzielczych lokali poprzez uzupełnienie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych w części odpowiadającej udziałowi w nieruchomości wspólnej danej nieruchomości ustalonemu zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.06.1994 o własności lokali,
  • wydatki w części przypadającej na lokale użytkowe będące własnością Spółdzielni, odpowiadającej udziałowi w nieruchomości wspólnej ustalonemu zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.06.1994 o własności lokali, sfinansowane zostaną z wolnych środków funduszu zasobowego,
  • spłata wydatków powinna nastąpić w okresie nie dłuższym niż 5 lat licząc od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym przekształcono prawo do gruntu, przy czym miesięczne obciążenie poszczególnych lokali z tytułu spłaty wkładu nie może być niższe niż 0,05 zł/m2 powierzchni użytkowej,
  • spłata wydatków w wysokości ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale następować będzie wraz z miesięcznymi opłatami za używanie lokalu,
  • kwoty wydatków przypadających na poszczególne lokale określone zostaną w uchwałach Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu,
  • w przypadku zmiany osoby uprawnionej do lokalu w drodze zbycia, zamiany lub innej czynności określonej przepisami prawa, kwota wydatków pozostałych do spłaty staje się wymagalna jednorazowo przed dokonaniem tych czynności,
  • w przypadku złożenia przez użytkownika wniosku o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu, kwota pozostałych do spłaty wydatków przypadających na ten lokal staje się wymagalna jednorazowo najpóźniej na 14 dni przed przeniesieniem prawa odrębnej własności w drodze aktu notarialnego.
  • koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę oraz pozostałe opłaty manipulacyjne obciążą koszty eksploatacji poszczególnych nieruchomości.
04-08-2010 08:46
PROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ