Wtorek, 18 czerwca 2019
EBOK POCZTA
Wersja do druku

SMGR

Regulamin

Załącznik nr 1 do "Regulaminu używania lokali i utrzymania porządku w nieruchomościach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Grudziądzu".

ZASADY
WPROWADZENIA /REZYGNACJI Z / ODPŁATNEGO SPRZĄTANIA KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ W GRUDZIĄDZU

Zasady odpłatnego sprzątania klatek schodowych dotyczą budynków mieszkalnych, których użytkownicy wyrazili zgodę na odpłatne sprzątanie, zgodnie z poniższą procedurą.

 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa przeprowadza ankietę wśród użytkowników danego budynku, w której użytkownik oświadcza, czy jest za wprowadzeniem odpłatnego sprzątania klatki schodowej czy też nie.
  Ankieta może być złożona w formie papierowej (Spółdzielnia dostarcza ankietę do oddawczej skrzynki pocztowej przypisanej do każdego lokalu, następnie użytkownik winien oddać wypełnioną ankietę do właściwej Administracji) lub w formie elektronicznej (za pośrednictwem strony internetowej Spółdzielni) w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni. Termin zostanie określony w informacji do ankiety oraz ogłoszony w gablocie na klatce schodowej.
  Z jednego lokalu mieszkalnego może być złożona tylko jedna ankieta.
 2. Decyzja użytkowników w sprawie wprowadzenia zasad odpłatnego sprzątania klatek schodowych podejmowana jest w ten sposób, że zliczane są tylko głosy oddane w formie ankiet.
  Liczone będą tylko głosy oddane "za" lub "przeciw".
  O obowiązujących zasadach dotyczących sprzątania klatek schodowych danego budynku decyduje większość oddanych głosów z tego budynku.
 3. Decyzja użytkowników w sprawie wprowadzenia odpłatnego sprzątania klatek schodowych podjęta w sposób określony w punkcie 2 jest decyzją ostateczną i wiąże wszystkich użytkowników (w tym użytkowników, którzy nie złożyli ankiety i głosowali przeciw).
 4. W razie zmiany użytkownika lokalu zasady dotyczące sprzątania klatek schodowych obowiązują każdego następnego użytkownika.
 5. Użytkownicy pojedynczej klatki schodowej mogą zrezygnować z odpłatnego sprzątania lub podjąć decyzję o odpłatnym sprzątaniu po uprzednim złożeniu pisemnej deklaracji popartej przez co najmniej 70 % użytkowników danej klatki, licząc pojedyncze mieszkanie.  Deklaracja musi zawierać imię, nazwisko użytkownika (użytkowników), adres lokalu i czytelny podpis użytkownika. 
 6. Zmiana zasad sprzątania klatki schodowej w danym budynku lub w danej klatce schodowej następuje najpóźniej od pierwszego dnia drugiego miesiąca od złożenia deklaracji, o której mowa w pkt.5.
 7. Opłata za sprzątanie naliczana jest od lokalu mieszkalnego, a jej wysokość ustalana jest uchwałą zarządu Spółdzielni na podstawie rzeczywistych kosztów i zaliczana jest do kosztów związanych z utrzymaniem części nieruchomości wspólnej.
 8. Na wniosek nie mniej niż 30% użytkowników lokali w budynku dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury, o której mowa w pkt.1-3 po upływie 24 miesięcy od daty przeprowadzenia ostatniej procedury.
 9. Szczegółowy zakres sprzątania klatek schodowych i korytarzy określa uchwałą Zarząd Spółdzielni.
 10. Powyższe zasady obowiązują od dnia 01.07.2014r.
27-06-2014 09:30
PROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ