Sobota, 23 września 2017
POCZTA

SMGR

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW40067Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-07-2017r. w Sąd Rejonowy w Świeciu 86-100 Świecie, ul.Sądowa 12 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: 

położonej: 86-134 Dragacz, Michale,

dla której Sąd Rejonowy Świecie V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 40067 [NKW: BY1S/00040067/2]


1. o godz. 11:30

nieruchomości stanowiącej: niezabudowaną działkę gruntu nr 11/8 o powierzchni 0,3158 ha.

Suma oszacowania wynosi 67 500.00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi

50 625,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 750,00 zł.


2. o godz. 12:00

nieruchomości stanowiącej: niezabudowaną działkę gruntu nr 11/9 o powierzchni 0,3770 ha.

Suma oszacowania wynosi 80 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 60450,00 zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania,

to jest 8 060,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:


PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


27-06-2017 11:11
PROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ