Sobota, 26 maja 2018
POCZTA

SMGR

Obwieszczenie

Komornik Sądowy (dawniej Rew.II) Grudziądz , 25.04.2018r.

przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu

Dorota Lipniewska

Kancelaria Komornicza UL. GROBLOWA 4/3, 86-300 GRUDZIĄDZ

te. 507785208

e-mail: grudziadz2@komornik.pl

www.grudziadz2.komornik.pl

Km 2802/17OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Dorota Lipniewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu

23.05.2018r. o godz. 10:30

w budynku Sądu Rejonowego w Grudziądzu mającego siedzibę przy

ul. Sikorskiego 19/23 w sali nr 21 odbędzie się


PIERWSZA LICYTACJA


odrębnej własności lokalu mieszkalnego, położonego w Grudziądzu przy ul. Korczaka 11/45 dla którego Sąd Rejonowy w Grudziądzu V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KW TO1U/00050963/4 wraz z prawem użytkowania wieczystego 5391/1160552 części nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1U/00035250/2. W/w lokal mieszkalny usytuowany jest trzecim piętrze budynku, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju o łącznej powierzchni 48,15 m2 + przynależna piwnica o pow. 5,76m2.

Suma oszacowania wynosi 112 200,00 , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 84 150,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej

sumy oszacowania, to jest 11 220,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Odział 2 w Toruniu

08 10205011 2187 000 2028 0217

Rękojmia winna być uiszczona w całości najpóźniej w dzień przed licytacją nieruchomości.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć

nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 przeglądać w kancelarii komornika w Grudziądzu przy ul. Groblowej 4/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Można także oglądać nieruchomość po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

30-04-2018 02:12
PROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ