Poniedziałek, 10 sierpnia 2020
EBOK POCZTA
Wersja do druku

SMGR

Obwieszczenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Tomasz Szymandera Kancelaria Komornicza w Grudziądzu ul. Rybny Rynek 1/4 (tel. 56 471-81-77) w sprawie Km 2709/19 prowadzonej w celu zniesienia współwłasności nieruchomości – ograniczonego prawa rzeczowego
w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 11:00 w sali nr 11

w budynku Sądu Rejonowego w Grudziądzu przy ul. Sikorskiego 19/23
odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości
86-300 Grudziądz, ul. Śniadeckich 20/4

stanowiącej:

lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 48,01 m2, położony jest na I piętrze (II kondygnacja) budynku mieszkalnego wielorodzinnego, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju, posadowionego na działce nr 20/17 obręb 106 M. Grudziądza o powierzchni 11.780 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Grudziądzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1U/00059325/3

Suma oszacowania wynosi 182 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 136 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 200,00 zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 2 O/Toruń 22 10205011 0000 9602 0253 6837 – najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), do którego zapłaty obowiązany jest nabywca nieruchomości.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko
za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.

11-05-2020 10:32
PROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ