Czwartek, 21 marca 2019
POCZTA

WALNE ZGROMADZENIE 2018

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Moniuszki 13
86-300 GRUDZIĄDZ


UCHWAŁAWalnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu
(4 czerwca - 8 czerwca 2018 r.)w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu za rok 2017Zgodnie z § 60 pkt. 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie


u c h w a l a :

 1. zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu za 2017 r. składające się z:
  • bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą: 175.154.355,07 zł
  • rachunku zysków i strat wykazującego nadwyżkę bilansową w wysokości: 4.520.051,11 zł
  • zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazującego wzrost funduszu własnego o kwotę:
   926.627,68 zł
  • rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę:
   1.094.737,17 zł
  • dodatkowych informacji i objaśnień.
 2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Łącznie na wszystkich pięciu częściach za uchwałą głosowało 200 członków, przeciw 2 członków.

SEKRETARZE

Walnego Zgromadzenia
PRZEWODNICZĄCY

Walnego Zgromadzenia


Podpisy na oryginalePROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ