Środa, 28 października 2020
EBOK POCZTA

WALNE ZGROMADZENIE 2020

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 GRUDZIĄDZ


UCHWAŁAWalnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu
z dnia 8 września 2020 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu za rok 2019Zgodnie z § 19 pkt. 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie


u c h w a l a :

 1. 1zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu za 2019 r. składające się z:
  • bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą: 162.608.908,69 zł
  • rachunku zysków i strat wykazującego nadwyżkę bilansową w wysokości: 4.588.258,75 zł
  • zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazującego wzrost funduszu własnego o kwotę:
   6.022.950,95 zł
  • rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę:
   2.424.528,44 zł,
  • dodatkowych informacji i objaśnień.
 2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Łącznie na wszystkich pięciu częściach za uchwałą głosowało 164 członków, głosów przeciwnych nie było.

Podpisy na oryginalePROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ