Sobota, 22 stycznia 2022
EBOK POCZTA

SMGR

UWAGA! Od 01.01.2017 r. - Nowa stawka za sprzątanie klatek schodowych i korytarzy.

Informacja

 dotycząca odpłatności za sprzątanie klatek schodowych

 i korytarzy

Z dniem 01.01.2017r. wchodzi w życie nowa stawka opłaty za sprzątanie klatek schodowych i korytarzy, która  wynosić  będzie  6,64 zł/od mieszkania/miesięcznie. (dotychczas 4,97 zł). Wysokość opłaty wynika  z  nowo zawartej umowy, która obowiązywać będzie przez 2 lata. Dotychczasowa umowa, mimo że zawarta w styczniu bieżącego roku na okres dwóch lat,  ulega rozwiązaniu  z dniem 31.12.2016r. Powodem jej rozwiązania przed upływem terminu jest wypowiedzenie złożone przez firmę Security and Cleaning System. 

Wprowadzenie z dniem 01.01.2017r. minimalnej stawki godzinowej za wykonywanie czynności na podstawie umowy cywilno-prawnej (na podstawie ustawy z dnia 22.07.2016r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw) oraz podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę spowodowało po stronie Wykonawcy  znaczny wzrost kosztów związany z realizacją usługi dla Spółdzielni. W takiej sytuacji prawo przewiduje możliwość rozwiązania umowy (bez konsekwencji), za dwu miesięcznym okresem wypowiedzenia. Firma SCS skorzystała z tej możliwości i wypowiedziała umowę, ze skutkiem na dzień 31.12.2016r.

Dlatego tez Spółdzielnia  zobowiązana została do ogłoszenia  przetargu na usługę odpłatnego sprzątania. Przetarg  został rozstrzygnięty i wygrała go ponownie firma Security and Cleaning  System oferując najkorzystniejsze warunki.  

Jednocześnie nadal obowiązują zasady przystąpienia i rezygnacji z usługi odpłatnego sprzątania określone w Załączniku nr 1 do "Regulaminu używania lokali i utrzymania porządku w nieruchomościach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Grudziądzu" (znajduje się on na stronie internetowej w zakładce „Regulaminy”), a są one następujące:

„ Użytkownicy pojedynczej klatki schodowej mogą zrezygnować z odpłatnego sprzątania lub podjąć decyzję o odpłatnym sprzątaniu po uprzednim złożeniu pisemnej deklaracji popartej przez co najmniej 70 % użytkowników danej klatki, licząc pojedyncze mieszkanie.  Deklaracja musi zawierać imię, nazwisko użytkownika (użytkowników), adres lokalu i czytelny podpis użytkownika. 

Zmiana zasad sprzątania klatki schodowej w danym budynku lub w danej klatce schodowej następuje najpóźniej od pierwszego dnia drugiego miesiąca od złożenia deklaracji”.

 

                                                                                                                ZARZĄD SM

 


30-11-2016 13:11
PROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ
Klauzula inf. o przetwarzaniu danych osobowych TUTAJ