Sobota, 22 stycznia 2022
EBOK POCZTA
Wersja do druku

SMGR

Regulamin

Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Nr 58/2012 z dnia 03.07.2012r. Zarząd publikuje:

  1. Tekst jednolity "REGULAMINU ROZLICZANIA KOSZTÓW ZBIORCZEGO ZUŻYCIA GAZU SIECIOWEGO WYSOKOMETANOWEGO W LOKALACH MIESZKALNYCH W BUDYNKACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ W GRUDZIĄDZU" UCHWALONEGO DNIA 28.12.2000R; OBOWIĄZUJĄCEGO OD 01.01.2001R.
  2. Tekst jednolity uwzględniający następujące zmiany, wynikające z:
    - Uchwały Rady Nadzorczą Nr 117/08 z dnia 21.10.2008r. ( Aneks nr 1)
    - Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/09 z dnia 27.10.2009r.
    - Uchwały Rady Nadzorczej Nr 146/2011 z dnia 20.12.2011 ( Aneks nr 2):
    - Uchwały Rady Nadzorczej Nr 58/2012 z dnia 03.07.2012r
             - Uchwały Rady Nadzorczej Nr 1/2018 z dnia 23.01.2018 r.
        


REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZBIORCZEGO ZUŻYCIA GAZU SIECIOWEGO WYSOKOMETANOWEGO W LOKALACH MIESZKALNYCH W BUDYNKACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ W GRUDZIĄDZU

A. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie dla budynków mieszkalnych zarządzanych przez Spółdzielnię wyposażonych w układy pomiarowe zbiorczego zużycia gazu sieciowego wysokometanowego.
2. Jednostką rozliczeniową jest budynek, segment budynku lub grupa mieszkań podłączona do jednego układu pomiarowego.
3. Koszt zużycia gazu rozlicza się proporcjonalnie do liczby osób zamieszkałych w lokalach podłączonych do jednego układu pomiarowego.
4. Za osoby zamieszkałe w lokalu uważa się w niniejszym regulaminie osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu.
41. Przez użytkownika należy rozumieć w szczególności:
   a) członka Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu,
   b) osobę niebędącą członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
   c) właściciela lokalu,
   d) najemcę lokalu mieszkalnego,
   e) osobę zajmującą lokal mieszkalny bez tytułu prawnego,
   f) osobę fizyczną lub prawną korzystającą z nieruchomości lub lokalu na podstawie umowy cywilno-prawnej,
   g) inną osobę zamieszkującą w lokalu.
42.Ilość osób zamieszkujących w lokalu ustala się na podstawie stanu osób zameldowanych w lokalu uzyskanego z ewidencji ludności.
43. W przypadku, gdy w danym lokalu rzeczywisty stan osób zamieszkujących odbiega od stanu osób zameldowanych, ilość osób ustala się na podstawie złożonego oświadczenia. Pisemne oświadczenie o ilości osób zamieszkujących w danym lokalu ma obowiązek złożyć osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu a w przypadku braku takiej osoby-osoba, która utraciła tytuł prawny do przedmiotowego lokalu.
5. Zarząd zastrzega sobie prawo zweryfikowania zgodności treści oświadczenia ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia niezgodności do ustalenia opłat przyjmuje się liczbę ustaloną w wyniku weryfikacji.
6. WYKREŚLONY
7. W przypadku braku zameldowania, niezłożenia oświadczenia i braku możliwości ustalenia stanu faktycznego, do ustalenia opłat przyjmuje się jedną osobę.
8. Zobowiązuje się użytkowników do niezwłocznego zgłaszania do właściwej administracji osiedlowej zmiany ilości osób zamieszkałych w zajmowanym lokalu.
9. Brak powiadomienia o zmniejszeniu liczby osób zamieszkujących w lokalu nie daje podstawy do domagania się zwrotu nadpłaconych kwot i dokonania korekty naliczeń wstecz.
10. Brak powiadomienia o zwiększeniu liczby osób zamieszkujących w lokalu powoduje wsteczne obciążenie kwotą należną Spółdzielni.
11. Zmiany zgłoszone przez użytkownika w danym miesiącu będą miały skutek w miesiącu następnym.
12. Dział Czynszów i Kredytów dokonuje zmiany wymiaru opłat za używanie lokalu mieszkalnego i ewentualnej korekty naliczeń wyłącznie na podstawie pisemnej informacji udzielonej przez właściwą administrację osiedlową.

B. Ustalanie zaliczki na poczet kosztu dostawy i zużycia gazu oraz zasady jej rozliczenia

1. Użytkownik uiszcza w miesięcznych opłatach za mieszkanie zaliczkę na poczet pokrycia kosztów dostawy i zużycia gazu
2. Wysokość miesięcznej zaliczki przypadającej na osobę zamieszkującą w jednostce rozliczeniowej określa się na bazie przewidywanego miesięcznego kosztu danej jednostki rozliczeniowej przypadającego na jedną osobę z uwzględnieniem bilansu rzeczywistych kosztów i wpłaconych zaliczek w poprzednich miesiącach.
3. Wielkość przewidywanego miesięcznego kosztu danej jednostki rozliczeniowej określa się na podstawie:
- rzeczywiście poniesionych kosztów w poprzednich miesiącach,
- prognozowanego zużycia dla danego miesiąca biorąc pod uwagę zużycie z porównywalnych okresów lat poprzednich,
- zmian w ewidencji zamieszkałych osób
- inne czynniki mogące mieć wpływ na wielkość zużycia.
4. Całkowite rozliczenie z pobranych zaliczek na poczet pokrycia kosztów dostawy i zużycia gazu w okresie rocznym dokonuje się w nominale raz w roku na dzień 31 grudnia danego roku.
5. Rozliczenie finansowe wynikające z pobranych zaliczek i rzeczywiście poniesionych kosztów dostawy i zużycia gazu zostaje uwzględnione w opłatach za używanie lokali w marcu.
6. Za bazę liczby osób uczestniczących w skutkach finansowych rozliczenia danego roku przyjmuje się średnią ilość osób zamieszkałych w lokalu w okresie rozliczeniowym
7. Globalny wymiar miesięcznej opłaty za używanie lokalu zostaje pomniejszony lub powiększony o kwotę wynikającą z rozliczenia.
8. W przypadku zadłużeń lub innych zobowiązaniach wobec Spółdzielni nadpłatę potrąca się na poczet tych zobowiązań.

C. Ustalanie kosztu zużycia gazu dla jednostki rozliczeniowej

1. Koszt zużycia gazu stanowi suma całkowicie poniesionych opłat na rzecz dostawcy gazu w okresie rozliczeniowym i obejmuje następujące koszty
- zużycia gazu ziemnego za m3
- opłatę sieciową zmienną za m3
- opłatę sieciową stałą za m-c
- opłatę abonamentową za m-c
- inne wynikające z taryfy dla paliw gazowych
2. Podstawą ustalania kosztu zużycia gazu przez jednostkę rozliczeniową są wskazania układu pomiarowego oraz ceny i opłaty zawarte w obowiązującej Taryfie dla paliw gazowych zatwierdzonych decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

D. Postanowienia końcowe

1. W przypadkach zmiany osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu następca przejmuje wszelkie skutki rozliczeń (w formie oświadczenia).
11. W sprawach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem a dotyczących ustalenia opłat oraz końcowego rozliczenia decyzję podejmuje Zarząd SM.
2. Tracą moc wszelkie dotychczasowe uregulowania dotyczące rozliczeń kosztów gazu w lokalach mieszkalnych.
3. Niniejszy regulamin został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu z dnia 28.12.2000r. i obowiązuje od dnia 1.01.2001r.


 Wyciąg z protokołu nr 6 /2021

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu 

z dnia 01.06.2021 

Uchwała Nr  9/2021

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Nadzorcza zgodnie z § 37 ust.1 pkt.16 Statutu Spółdzielni uchwala następujące zmiany do „Regulaminu  rozliczania kosztów zbiorczego zużycia gazu sieciowego wysokometanowego  w lokalach  mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Grudziądzu”:

 1.  W Dziale A. Postanowienia Ogólne  :

      Skreśla się punkty od 42 do 12. 

 2.  Zmiany wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały.  

____________________________________________________________________________________

 

04-08-2010 08:16
PROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ
Klauzula inf. o przetwarzaniu danych osobowych TUTAJ