Sobota, 22 stycznia 2022
EBOK POCZTA
Wersja do druku

SMGR

Regulamin

WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W ZASOBACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ W GRUDZIĄDZU

§ 1. Zasady ogólne

 1. Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych i użytkowych w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię odbywa się za zgodą Spółdzielni i z zachowaniem określonych poniżej warunków.
 2. Wymiana stolarki okiennej odbywa się na wniosek i koszt osoby posiadającej na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych tytuł prawny do lokalu, zwanej w dalszej części "osobą uprawnioną".
 3. Przez wymianę stolarki okiennej rozumie się czynności polegające na demontażu starej oraz montażu nowej stolarki okiennej wraz z materiałami pomocniczymi.
 4. Osoba uprawniona przed dokonaniem wymiany stolarki okiennej składa pisemny wniosek do właściwej administracji. W ciągu 14 dni od złożenia przez osobę uprawnioną pisemnego wniosku administracja określa na piśmie warunki wymiany stolarki okiennej.
 5. Stolarka okienna musi posiadać wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty, w tym deklarację zgodności z aprobatą techniczną wyrobu lub Polską Normą i ocenę higieniczną Państwowego Zakładu Higieny.
 6. Wymieniana stolarka musi być zgodna z dotychczasowymi wymiarami oraz podziałami pionowymi okien. Dopuszcza się jedynie montaż stolarki w kolorze białym.
 7. Decyzje dotyczące odstępstw od zasad określonych w ust. 6 podejmuje Zarząd na wniosek osoby uprawnionej, złożony w ramach wniosku, o którym mowa w pkt. 4.
 8. W przypadku zmiany dotychczasowych wymiarów oraz podziałów pionowych wymienianej stolarki okiennej osoba uprawniona zobowiązana jest uzyskać pozytywną decyzję właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.
 9. Roboty związane z wymianą stolarki powinny być wykonane bezwzględnie:
  1. zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
  2. na własny koszt i ryzyko,
  3. pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane lub inne, wynikające z obowiązujących przepisów branżowych.

§ 2. Refundacja części kosztów wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych

 1. Przy zachowaniu zasad i procedur określonych w niniejszym Regulaminie osoba uprawniona ma prawo do refundacji części kosztów wymiany stolarki okiennej.
 2. Refundacja przez Spółdzielnię części kosztów wymiany stolarki okiennej przysługuje wyłącznie jeden raz dla poszczególnego okna w lokalu mieszkalnym. Zasada ta obejmuje również refundacje udzielone  przed dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu, przy czym przez refundację należy rozumieć jakąkolwiek formę finansowania lub współfinansowania przez Spółdzielnię wymiany stolarki okiennej.
 3. Osobie uprawnionej przysługuje refundacja części kosztów tylko wówczas jeśli dysponuje ona następującymi dokumentami:
  - fakturą za wymianę stolarki okiennej wystawioną na swoje nazwisko,
  - deklaracją zgodności z aprobatą techniczną wyrobu lub Polską Normą,
  - oceną higieniczną Państwowego Zakładu Higieny,
  - gwarancją producenta nie krótszą niż 5 lat.
 4. Refundacja przez Spółdzielnię wynosi 20% wartości kosztów wymiany stolarki okiennej bez kosztów parapetu wewnętrznego.
 5. Refundacja ustalona zostaje w oparciu o rzeczywiście poniesione przez osobę uprawnioną koszty, jednak w wysokości nie większej niż maksymalna kwota określona przez Zarząd Spółdzielni. Zarząd Spółdzielni dla celów określenia maksymalnej kwoty refundacji ustala cenę wymiany stolarki okiennej biorąc pod uwagę średnią cenę za tę usługę na lokalnym rynku.
 6. Warunkiem przyznania refundacji części poniesionych kosztów jest brak zobowiązań osoby uprawnionej wobec Spółdzielni.
 7. Po zakończeniu robót związanych z wymianą, celem otrzymania refundacji, osoba uprawniona składa we właściwej administracji pisemny wniosek z załączoną kserokopią dokumentów , o których mowa w pkt. 3.
 8. Rozliczenie finansowe z tytułu refundacji części kosztów następuje poprzez pomniejszenie należności z tytułu opłat za używanie lokalu mieszkalnego osoby uprawnionej.

§ 3. Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. W przypadku braku środków finansowych na danej nieruchomości Zarząd może czasowo wstrzymać refundację części kosztów wymiany stolarki.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Zarząd Spółdzielni.
 3. Traci moc "Regulamin wymiany stolarki okiennej w Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu" uchwalony przez Radę Nadzorczą SM w dniu 29.06.2004r.
 4. Wnioski złożone w okresie obowiązywania „Regulaminu wymiany stolarki okiennej w Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu" uchwalonego przez Radę Nadzorczą SM w dniu 29.06.2004r. zachowują swoją moc.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 18.11.2014 r.
17-11-2014 08:01
PROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ
Klauzula inf. o przetwarzaniu danych osobowych TUTAJ