Sobota, 23 października 2021
EBOK POCZTA
Wersja do druku

SMGR

UCHWAŁA

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu odbytego w pięciu częściach w dniach od 30 maja do 03 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu za rok 2010

Zgodnie z § 60 pkt. 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie

u c h w a l a :

 1. zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu za 2010 r. składające się z:
  • bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2010 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą: 176.231.775,10 zł,
  • rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010 r. wykazującego nadwyżkę bilansową (zysk) w wysokości: 5.974.684,64 zł,
  • zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010 r. wykazującego zmniejszenie funduszu własnego o kwotę: 9.733.963,43 zł,
  • rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 3.605.617,84 zł,
  • dodatkowych informacji i objaśnień.
 2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
SEKRETARZE
Walnego Zgromadzenia
PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

Podpisy na oryginale

12-12-2012 02:35
PROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ