Sobota, 22 stycznia 2022
EBOK POCZTA
Wersja do druku

SMGR

Regulamin

Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Nr 59/2012 z dnia 03.07.2012r. , Zarząd publikuje:

 1. Tekst jednolity "REGULAMINU ROZLICZANIA KOSZTÓW WODY ZIMNEJ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ W GRUDZIĄDZU" UCHWALONEGO DNIA 25.05.1998r; OBOWIĄZUJĄCEGO OD 01.07.1998R.
 2. Tekst jednolity uwzględnia następujące zmiany, wynikające z:
  - Uchwały Rady Nadzorczej Nr 116/08z dnia 21.10.2008r.( Aneks nr 1)
  - Uchwały Rady Nadzorczej Nr 44/09 z dnia 27.10.2009r.,
  - Uchwały Rady Nadzorczej Nr 59/2012 z dnia 03.07.2012r.


REGULAMIN

ROZLICZANIA KOSZTÓW WODY ZIMNEJ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ W GRUDZIĄDZU

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie dla lokali mieszkalnych zarządzanych przez Spółdzielnię wyposażonych w instalacje wodno-kanalizacyjne.
2. Jednostką rozliczeniową kosztów zużycia wody zimnej i odprowadzania ścieków jest:
   - dla mieszkań posiadających wodomierze ilość zużytej wody wg wskazań wodomierzy,
   - dla mieszkań bez wodomierzy ilość osób zamieszkałych w lokalu
21. Dla rozliczeń finansowych z tytułu zużycia wody i odprowadzenia ścieków uznaje się, iż ilość m3 pobranej wody jest równa ilości odprowadzonych ścieków.
3. Za osoby zamieszkałe uważa się w niniejszym regulaminie osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu
4. Przez użytkownika należy rozumieć w szczególności:
      a) członka Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu
      b) osobę niebędącą członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
      c) właściciela lokalu,
      d) najemcę lokalu mieszkalnego,
      e) osobę zajmującą lokal mieszkalny bez tytułu prawnego,
      f) osobę fizyczną lub prawną korzystająca z nieruchomości lub lokalu na podstawie umowy cywilno-prawnej,
      g) inną osobę zamieszkującą w lokalu
5. Ilość osób zamieszkujących w lokalu ustala się na podstawie stanu osób zameldowanych w lokalu uzyskanego z ewidencji ludności.

B. USTALANIE ZALICZEK NA POCZET ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

I. Lokale wyposażone w wodomierze:

 1. użytkownik uiszcza w miesięcznych opłatach za używanie lokalu mieszkalnego zaliczkę wyliczoną wg formuły

  qśr x Cw

  gdzie:
  qśr (m3) - średnie miesięczne zużycie wody z okresu półrocznego lub w okresie krótszym, ale nie krótszym niż miesiąc, jeśli w trakcie poprzedniego okresu rozliczeniowego następowała zmiana średniego zużycia,
  Cw (zł/m3) - suma aktualnie obowiązującej ceny 1 m3 dostawy wody i odprowadzenia ścieków
 2. dla lokali, w których założono wodomierze po raz pierwszy oraz w przypadku zmiany użytkownika, wielkość qśr ustala się następująco:

  qśr= 3 m3 x Lo

  gdzie:
  Lo - liczba osób zamieszkałych w lokalu.
 3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek użytkownika, dopuszcza się indywidualne ustalenie zaliczki.

II. Lokale nie wyposażone w wodomierze.

 1. Użytkownik uiszcza opłatę miesięczną wyliczoną wg formuły

  N x Lo x Cw

  gdzie:
  N (m3/osobę) - miesięczna norma ryczałtowa, i tak:
  dla lokali wyposażonych w centralną ciepłą wodę N = 7 m3 /osobę dla pozostałych N = 6 m3/osobę
 2. Opłaty wyliczone wg powyższej formuły, nie podlegają rozliczeniu.
 3. W przypadku, gdy w danym lokalu rzeczywisty stan osób zamieszkujących odbiega od stanu osób zameldowanych, ilość osób ustala się na podstawie złożonego oświadczenia. Pisemne oświadczenie o ilości osób zamieszkujących w danym lokalu ma obowiązek złożyć osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu a w przypadku braku takiej osoby-osoba, która utraciła tytuł prawny do przedmiotowego lokalu.
 4. Zarząd zastrzega sobie prawo zweryfikowania zgodności treści oświadczenia ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia niezgodności do ustalenia opłat przyjmuje się liczbę ustaloną w wyniku weryfikacji
  41. W przypadku braku zameldowania, niezłożenia oświadczenia i braku możliwości ustalenia stanu faktycznego, do ustalenia opłat przyjmuje się jedną osobę.
 5. Zobowiązuje się użytkowników do niezwłocznego zgłaszania do właściwej administracji osiedlowej zmiany ilości osób w zajmowanym lokalu.
 6. Brak zgłoszenia o zmniejszeniu liczby osób zamieszkujących w lokalu nie daje podstawy do domagania się zwrotu nadpłaconych kwot i dokonania korekty naliczeń wstecz.
 7. Brak powiadomienia o zwiększeniu liczby osób zamieszkujących w lokalu powoduje wsteczne obciążenie kwotą należną Spółdzielni.
 8. Zmiany zgłoszone przez użytkownika w danym miesiącu będą miały skutek w miesiącu następnym.
 9. Dział Czynszów i Kredytów dokonuje zmiany wymiaru opłat za używanie lokalu i ewentualnej korekty naliczeń wyłącznie na podstawie pisemnej informacji udzielonej przez właściwą administrację osiedlową.

C. ZASADY ROZLICZEŃ Z ZALICZEK POBIERANYCH NA POCZET ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW.

 1. Rozliczenie wody zimnej i odprowadzenie ścieków dokonywane jest 2 razy w roku, tj.
  • na dzień 30 czerwca
  • na dzień 31 grudnia
 2. Ilość zużytej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierzy w mieszkaniach.
 3. Spisu stanów wodomierzy dokonuje się 2 razy w roku oraz dodatkowo przy każdorazowej zmianie cen za wodę i odprowadzenie ścieków
 4. Rozliczenie finansowe wynikające z pobranej zaliczki i faktycznego zużycia wynikającego ze wskazań wodomierzy nastąpi
  • za okres 1.I. - 30.VI. - do dnia 15.VIII.
  • za okres 1.VII - 31.XII. - do dnia 15.II.

D. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Wodomierze w mieszkaniach stanowią jego wyposażenie i są własnością użytkowników, a tym samym użytkownicy ponoszą koszty ich remontów, legalizacji lub wymiany.
 2. W przypadku awarii wodomierzy, zerwania plomb montażowych oraz braku legalizacji do rozliczeń za zużycie wody i odprowadzenie ścieków przyjmuje się normę miesięczną
  7 m3/osobę - dla mieszkań wyposażonych w c. cwu
  6 m3/osobę - dla innych mieszkań.
 3. W szczególnych przypadkach do rozliczeń, o których mowa w pkt. 2 można przyjąć normę miesięczną w wysokości średniego zużycia wody z okresu poprzedniego
 4. Użytkownik zobowiązany jest do podania właściwej administracji osiedlowej stanów wodomierzy w zajmowanym lokalu w terminie określonym przez tę administrację. O terminie administracja powiadomi przez umieszczenie ogłoszenia w gablocie na klatce schodowej właściwych budynków mieszkalnych
 5. W przypadku nie podania przez użytkownika stanów wodomierzy w określonych terminach rozliczeniowych, lub w przypadku uniemożliwienia odczytu liczników pracownikom Spółdzielni Mieszkaniowej, w bieżących opłatach za zajmowanie lokali następuje rozliczenie zużycia wody przy założeniu, że pobrana zaliczka równa jest kosztom zużycia wody. W chwili uzyskania faktycznego stanu wodomierza rozliczenie następuje w najbliższym okresie rozliczeniowym, wg aktualnie obowiązujących cen
 6. W razie nieobecności użytkownika w terminie spisu stanu wodomierzy, zobowiązuje się go do wcześniejszego uzgodnienia innego terminu z administracją.
 7. Dla nowo zakładanych wodomierzy w trakcie miesiąca, do czasu najbliższej emisji blankietów opłat za lokal, wysokość opłaty za wodę i odprowadzenie ścieków nie ulega zmianie
 8. Zarząd SM jest upoważniony do ustalenia opłaty za oplombowanie wodomierza.
 9. Różnica powstająca pomiędzy opłatami wniesionymi do Dostawcy wody, a opłatami wniesionymi przez użytkowników za zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wynikająca z różnic wskazań wodomierzy głównych i mieszkaniowych, rozliczana jest proporcjonalnie do powierzchni użytkowej. Różnica uwzględniona zostaje w opłatach eksploatacyjnych oraz podlega rozliczeniu zgodnie z art. 6 ust 1. ustawy z dn. 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
 10. W przypadkach zmiany osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu w czasie trwania okresu rozliczeniowego, następca przejmuje wszelkie skutki rozliczeń (w formie oświadczenia).
 11. Całkowite rozliczenie z pobranych zaliczek i rzeczywiście poniesionych kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków odbywa się w nominale (bez odsetek).
 12. Globalny wymiar miesięcznej opłaty za używanie lokalu będzie pomniejszony lub powiększony o kwotę wynikającą z rozliczenia.
 13. W przypadku zadłużeń czynszowych lub innych zobowiązań wobec Spółdzielni, nadpłatę potrąca się na poczet tych zobowiązań.
 14. Zarząd zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości działania wodomierzy.
 15. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu w dniu 25.05.1998r., prot. Nr 8/98 i obowiązuje od 01.07.1998 r.

 
Wyciąg z protokołu nr 6 /2021
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu 
z dnia 01.06.2021 
Uchwała Nr  8/2021
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada Nadzorcza zgodnie z § 37 ust.1 pkt.16 Statutu Spółdzielni uchwala następujące zmiany do „Regulaminu  rozliczania kosztów wody zimnej i odprowadzania ścieków oraz ustalania opłat z tego tytułu dla użytkowników lokali mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Grudziądzu”:
I. W Dziale A. Postanowienia Ogólne  :
    1.  Skreśla się punkt 5.

II. W Dziale C. Zasady Rozliczeń z zaliczek pobieranych na poczet zużycia wody i odprowadzenia ścieków. 
    1. Punkt  3 otrzymuje brzmienie:
                 „ 3. Spisu stanów wodomierzy dokonuje się co najmniej 2 razy w roku.”

III.  W Dziale D 
     1. Dodaje się punkt 14.1  o treści:             
           „ 141. W sprawach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem a dotyczących ustalenia opłaty za 
                    zużycie wody i odprowadzenie ścieków  oraz końcowego rozliczenia, decyzje  podejmuje 
                    Zarząd SM”. 

 III.   Zmiany wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały.  

 
   
04-08-2010 08:28
PROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ
Klauzula inf. o przetwarzaniu danych osobowych TUTAJ