Sobota, 22 stycznia 2022
EBOK POCZTA
Wersja do druku

SMGR

Regulamin

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ OŚWIATOWEJ I KULTURALNEJ PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ W GRUDZIĄDZU

§ 1

Zgodnie z art.4,ust. 5 ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych

( tekst jednolity DZ.U. z 2003 nr 119, poz. 1116 z późn. zm. ) podstawę prawną prowadzenia przez Spółdzielnię działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej stanowi § 6, ust.1 pkt 5 Statutu Spółdzielni oraz uchwała Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu z dnia 30.11.2007r. w sprawie uczestniczenia członków Spółdzielni w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię.

§ 2

 1. Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna w Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu jest prowadzona w celu integracji oraz organizacji czasu wolnego mieszkańców osiedli, członków Spółdzielni i ich rodzin.
 2. Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna jest prowadzona w pomieszczeniach klubów na poszczególnych osiedlach mieszkaniowych oraz na terenach Spółdzielni.
 3. Uprawnionymi do korzystania z przedmiotowej działalności są członkowie Spółdzielni zamieszkali na terenie zasobów zarządzanych przez Spółdzielnię oraz członkowie ich rodzin wspólnie z nimi zamieszkujący.
 4. Pozostałe osoby mogą korzystać z przedmiotowej działalności odpłatnie, na zasadach określonych w zawartej ze Spółdzielnią umowie.
 5. Wysokości odpłatności, o której mowa w pkt. 4 ustala Zarząd Spółdzielni.

§ 3

 1. Bezpośredni nadzór nad działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną w ramach danego osiedla sprawuje kierownik właściwej administracji.
 2. Wszelkie działania podejmowane w ramach przedmiotowej działalności są prowadzone przez instruktorów zatrudnionych w Spółdzielni.
 3. Za organizację zajęć odpowiada instruktor prowadzący zajęcia.
 4. W ramach przedmiotowej działalności prowadzone są m.in. następujące formy:
  • zajęcia świetlicowe,
  • zespoły artystyczne,
  • koła zainteresowań,
  • grupy hobbystyczne,
  • zajęcia rekreacyjno-sportowe,
  • organizacja wystaw.
 5. Wykaz zespołów artystycznych, kół zainteresowań, grup hobbystycznych i innych oraz harmonogram zajęć prowadzonych w ramach danego klubu prowadzą właściwe administracje osiedlowe.
 6. Decyzje o powstaniu bądź likwidacji placówki związanej z przedmiotową działalnością podejmuje Zarząd Spółdzielni.
 7. Pomieszczenia klubów, w których prowadzona jest przedmiotowa działalność mogą być również wynajmowane organizacjom niezwiązanym bezpośrednio ze Spółdzielnią, w tym organizacjom społecznym, w celu zorganizowania spotkań członków danej organizacji, na zasadach określonych w umowie między przedstawicielem organizacji a Spółdzielnią.

§ 4

 1. Źródłami finansowania przedmiotowej działalności są:
    1) opłaty wnoszone przez członków Spółdzielni w wysokości określonej przez Zarząd Spółdzielni,
    2) opłaty wnoszone przez osoby niebędące członkami Spółdzielni korzystające z przedmiotowej działalności na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią,
    3) dobrowolne wpłaty dokonywane na przedmiotową działalność przez członków Spółdzielni , instytucje, osoby fizyczne i prawne ( darowizny),
    4) wpłaty innych podmiotów z tytułu współudziału w organizowanych przez Spółdzielnię imprezach jako zwrot części poniesionych kosztów,
    5) odpłatność mieszkańców za udział w niektórych zajęciach – jako zwrot części poniesionych kosztów,
    6) wpływy z najmu pomieszczeń klubów,
    7) inne źródła
 2. Podstawą działalności jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w ramach rocznego planu finansowego działalności Spółdzielni.
 3. Środki finansowe uzyskane na potrzeby działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej przeznaczone są w szczególności na:
  - koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń przeznaczonych na przedmiotową działalność
  - koszty osobowe
  - zakup wyposażenia
  - zakup niezbędnych artykułów spożywczych,
  - organizację imprez, drobne nagrody rzeczowe.
 4. Koszty działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej ewidencjonowane są odrębnie dla każdej administracji.
 5. Koszty przedmiotowej działalności nie obciążają kosztów ogólnych zarządu oraz kosztów ogólnych administracji.
 6. Koszty działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej nie podlegają obciążeniu narzutem kosztów zarządu.
 7. Łączny wynik na działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej rozliczany jest z wynikiem z pozostałej działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółdzielnię.

§ 5

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu w dniu 17.03.2009r., uchwała nr 11/09, prot 2/09 i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.


UCHWAŁA NR 63/2015
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu z dnia 22.09.2015 r.
 1. Rada Nadzorcza, na podstawie § 73, ust. 1, pkt 12 Statutu oraz uchwały Zebrania Przedstawicieli Członków z dnia 30.11.2007r. uchwala dokonać zmiany „Regulaminu działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Grudziądzu” w ten sposób, że w § 4 po punkcie 1 dodaje się punkty od 11 do 14 o treści:
"11 Odpłatność na pokrycie kosztów funkcjonowania działalności naliczana jest w okresach miesięcznych.
12 Opłata ustalana jest dla lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego (z wyłączeniem garażu), do którego tytuł prawny posiada członek Spółdzielni.
13 W przypadku posiadania przez członka kilku lokali zobowiązany jest on do uiszczania opłaty od każdego z lokali.
14 Odpłatność ustalana jest od powierzchni lokalu, do którego tytuł prawny posiada członek Spółdzielni. Jeżeli tytuł prawny do danego lokalu posiada choćby w udziale lub we wspólności członek Spółdzielni, jest on zobowiązany do uiszczania opłaty, liczonej od całej powierzchni lokalu. Gdy tytuł prawny do lokalu posiada, co najmniej dwóch członków zobowiązani są oni do uiszczania solidarnie tylko jednej opłaty, liczonej od całej powierzchni lokalu."
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - 22.09.2015 r.
20-10-2015 12:58
PROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ
Klauzula inf. o przetwarzaniu danych osobowych TUTAJ