Czwartek, 2 grudnia 2021
EBOK POCZTA

Organy spółdzielni

Zgodnie ze Statutem Spółdzielni Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w ustawie lub Statucie innym organom Spółdzielni, a w szczególności:

 1. podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia członków do Spółdzielni oraz ustanawiania praw do lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży,
 2. sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,
 3. prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
 4. zabezpieczenie majątku Spółdzielni,
 5. sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
 6. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
 7. ustalanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
 8. zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań,
 9. udzielanie pełnomocnictw,
 10. współdziałanie z organami samorządowymi i administracji państwowej oraz organizacjami spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi,
 11. ustalanie wysokości opłat za lokale.

Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.
Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu.
Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona (pełnomocnik).
Oświadczenia, składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.

 

Siedziba Zarządu znajduje się przy ul. Moniuszki 13.

Zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym Zarząd jest trzyosobowy. W skład jego wchodzą:


Prezes Zarządu – Lucjan Zubrzycki
Zastępca Prezesa Zarządu – Krzysztof Wieczorek
Członek Zarządu – Wojciech Kiciński

W ramach Zarządu działa też ustanowiony przez Zarząd Spółdzielni prokurent, który umocowany jest do podejmowania czynności sądowych i pozasądowych jakie są związane z działalnością Spółdzielni. Prokurent jest uprawniony do składania oświadczeń woli łącznie z jednym członkiem Zarządu. Funkcję prokurenta pełni Magdalena Zygmunt.

Członkowie Zarządu przyjmują interesantów we wtorki od godziny 1500 do godz. 1700 w pokoju nr 4 w siedzibie przy ul. Moniuszki 13.

 

Telefony do Zarządu SM:
centrala (56) 66-32-000
sekretariat (56) 66-32-100
Adres elektroniczny: sekretariat@smgr.pl

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

 1. uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej,
 2. nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
  a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych, wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
  b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań społeczno-gospodarczych, ze specjalnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw członkowskich,
  c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków
 3. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
 5. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 6. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
 7. uchwalanie regulaminu Zarządu,
 8. wybór i odwoływanie członków Zarządu
 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w przypadkach określonych w Statucie
 10. podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach: do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,
 11. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych
 12. zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w Statucie
 13. określanie na ile części podzielone jest Walne Zgromadzenie oraz ustalanie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia,
 14. uchwalanie zasad rozliczania kosztów budowy lokali i ustalania wysokości wkładów,
 15. uchwalanie regulaminu używania lokali i utrzymania porządku w nieruchomościach zarządzanych przez Spółdzielnię,
 16. uchwalanie zasad rozliczania kosztów i ustalania opłat Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu,
 17. uchwalanie zasad partycypowania w wydatkach związanych z nabyciem prawa własności gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni albo w wydatkach związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów przysługujących Spółdzielni w prawo własności
 18. decydowanie o wyodrębnieniu osiedli pod względem organizacyjnym i gospodarczym oraz zasadach gospodarki finansowej tych osiedli,
 19. podejmowanie uchwał w prawie zwiększenia obciążenia właścicieli lokali użytkowych z tytułu utrzymania nieruchomości wspólnej,
 20. uchwalanie regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi wykonywane na rzecz Spółdzielni,
 21. uchwalanie regulaminu określającego zasady nabywania od Spółdzielni lokali mieszkalnych i użytkowych na warunkach prawa odrębnej własności lokalu,
 22. określanie zasad naliczania i pobierania odsetek ustawowych od niewpłaconych w terminie należności z tytułu opłat , o których mowa w § 16 Statutu,
 23. uchwalanie szczegółowych zasad tworzenia i gospodarowania funduszami własnymi.

Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

Rada Nadzorcza składa się z 13 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni na okres 3 lat.

Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 11.06.2019 r. Rada Nadzorcza wybrana na Walnym Zgromadzeniu na lata 2019-2022 ukonstytuowała się następująco:

Przybylak Konrad – przewodniczący Rady Nadzorczej,
Jerzy Hausman – zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Aleksandra Kotewicz – sekretarz Rady Nadzorczej.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

1.     Hausman Jerzy

2.     Krausewicz Mirosława

3.     Kotewicz Aleksandra

4.     Mitura Marek Sławomir

5.     Paździor-Roclawski Małgorzata

6.     Podemski Dariusz Ryszard

7.     Przybylska Beata

8.     Przybylak Konrad

9.     Prusaczyk Jan

10.   Rybczyńska Renata

11.   Sawczyński Stefan Krystian

12.   Świebodziński Andrzej

13.   Wiczyński Janusz

Na dzień ukonstytuowania się Rady Nadzorczej nie powołano Komisji stałych ani czasowych.

Członkowie Rady przyjmują interesantów we wtorki od godz. 1530 do 1700 w pokoju nr 7 przy ul. Moniuszki 13.
Telefon do biura Rady Nadzorczej (56) 66-32-117

   Walne Zgromadzenie Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie 2021
  Walne Zgromadzenie Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie 2020
  Walne Zgromadzenie Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie 2019
  Walne Zgromadzenie Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie 2018
  Walne Zgromadzenie Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie 2017
  Walne Zgromadzenie Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie 2016
  Walne Zgromadzenie Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie 2015
  Walne Zgromadzenie Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie 2014
  Walne Zgromadzenie Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie 2013
  Walne Zgromadzenie Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie 2012
  Walne Zgromadzenie Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie 2011

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

Jest ono zwoływane przez Zarząd Spółdzielni raz w roku w terminie do 30 czerwca, a ponadto z ważnych powodów może być zwołane w każdym czasie.

 

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej oraz podjęcie uchwały w sprawie uczestniczenia członków Spółdzielni w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię, na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 73 ust. 1 pkt. 12 statutu,
 2. rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
 3. podejmowanie uchwał w związku z oceną polustracyjną działalności Spółdzielni,
 4. podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
 6. oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
 8. uchwalanie zmian Statutu,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku rewizyjnego oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
 10. wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
 11. uchwalanie regulaminu obrad Rady Nadzorczej,
 12. wybory i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 13. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich.
PROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ
Klauzula inf. o przetwarzaniu danych osobowych TUTAJ