SMGR

Regulamin

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRUDZIĄDZU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1560 ze zm.), ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.), Statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.

§ 2.

Liczbę członków Rady, czas trwania kadencji oraz zakres działania określa Statut Spółdzielni.

II. ORGANIZACJA PRACY

§ 3.

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium Rady oraz powołuje w zależności od potrzeb stałe lub czasowe komisje Rady, ustalając ich zakres działania.

§ 4.

 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
 2. Posiedzenia zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje ustępujący Przewodniczący Rady Nadzorczej w celu ukonstytuowania się Rady.
 4. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej także na wniosek:
  - 1/3 członków Rady Nadzorczej
  - Zarządu
  Posiedzenie powinno być zwołane w terminie do 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
 5. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia.

§ 5.

 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej, jej członkowie i Zarząd Spółdzielni zawiadamiani są pisemnie lub w formie elektronicznej na wskazany przez członka Rady adres pocztowy lub poczty elektronicznej co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnych przypadkach możliwe jest zawiadomienie bez zachowania 7- dniowego okresu wyprzedzenia, z tym, że w takiej sytuacji zawiadomienie winno mieć charakter osobisty.
 2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu, powinni niezwłocznie usprawiedliwić nieobecność.
 3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu, pracownicy Spółdzielni, inne osoby zaproszone przez Radę Nadzorczą oraz przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.

§ 6.

 1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę i sekretarza oraz w przypadku powołania Komisji Rady – ich przewodniczących.
 2. Rada Nadzorcza może powołać ze swojego grona, w zależności od potrzeb, stałe lub czasowe Komisje Rady, ustalając ich zakres działania.
 3. Przewodniczący Rady Nadzorczej, zastępca, sekretarz oraz w przypadku powołania Komisji Rady - ich przewodniczący, stanowią prezydium Rady Nadzorczej.
 4. Zadaniem prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie pracy Rady.
 5. Dokumenty sporządzone przez Radę Nadzorczą oraz korespondencję wysyłaną w imieniu Rady Nadzorczej podpisują przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca.

§ 7.

 1. Komisje Rady Nadzorczej składają się z co najmniej 3 osób powołanych przez Radę spośród jej członków.
 2. Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie Komisji.
 3. Komisje działają zgodnie z planami ich pracy.
 4. Sprawozdania i wnioski przewodniczący Komisji przedkładają do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej.
 5. Uchwały Komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.
 6. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział członkowie Zarządu, pracownicy Spółdzielni oraz inne osoby zaproszone przez Radę Nadzorczą.

§ 8.

Wyznaczeni członkowie Rady Nadzorczej pełnią cotygodniowy dyżur w celu bieżącego kontaktu z członkami Spółdzielni.

III. TRYB OBRADOWANIA I PODEJMOWANIE UCHWAŁ

§ 9.

 1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy liczby członków Rady.
 2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członków Rady. Może również podejmować uchwały w sprawach, które nie były objęte porządkiem obrad o ile na posiedzeniu Rady obecni są wszyscy jej członkowie.
 3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.

§ 10.

 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca, stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał.
 2. Po przedstawieniu przez referenta sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień przedstawicieli Zarządu, opinii właściwych Komisji Rady, przewodniczący otwiera dyskusję udzielając uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą obecnych dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
 3. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania.
 4. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie. Na prośbę przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.

§ 11.

 1. W razie, gdy temat obrad wymaga podjęcia uchwały, przewodniczący posiedzenia poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie.
 2. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.
 3. Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyborów i odwołania członków Zarządu.

§ 12.

 1. Z obrad Rady Nadzorczej spisuje się protokół, który powinien być podpisany przez przewodniczącego zebrania i sekretarza Rady.
 2. Protokoły przechowuje Zarząd.

§ 13.

 1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym.
 2. Kandydatów na członków Zarządu obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej zgłaszają bezpośrednio do prowadzącego posiedzenie. Zgłoszenie kandydatur odbywa się z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz krótkiego uzasadnienia kandydatury. Prawo zgłoszenia kandydatów na członków Zarządu przysługuje również aktualnie funkcjonującym członkom Zarządu.
 3. Do zgłoszenia kandydata na członka Zarządu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie. Zebrani mogą uzależnić rozpatrywanie kandydatur od przedłożenia im dokumentów stwierdzających kwalifikacje kandydatów, nadto zażądać osobistej obecności kandydata na posiedzeniu.
 4. Po zgłoszeniu kandydatur przewodniczący ustala ostateczną listę kandydatów i zarządza wybranie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów. W skład Komisji wchodzą trzy osoby wybrane przez członków Rady spośród obecnych na posiedzeniu członków Rady.
 5. Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze, na których umieszczone są w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów.

§ 14.

 1. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny w obecności Komisji Skrutacyjnej.
 2. Głosujący głosuje przy pomocy karty wyborczej przez postawienie krzyżyka w kratce obok imienia i nazwiska kandydata, na którego głosuje.
 3. Głos jest ważny, jeżeli został oddany za pomocą karty wyborczej, a liczba wskazanych kandydatów na członków Zarządu jest mniejsza lub równa liczbie osób wybieranych do Zarządu. Każdy głos oddany w inny sposób niż wskazany wyżej jest głosem nieważnym.
 4. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna, a przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania.
 5. Za osoby wybrane uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów.
 6. Jeżeli w wyniku wyborów dwóch lub więcej kandydatów uzyskało równą liczbę głosów i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych osób w stosunku do liczby miejsc w Zarządzie, zarządza się wybory uzupełniające między tymi osobami, według wcześniej wymienionych zasad.

§ 15.

Spośród wybranych członków Zarządu Rada Nadzorcza wybiera Prezesa i jego Zastępcę w głosowaniu tajnym, w trybie określonym w § 13 i 14 niniejszego regulaminu.

§ 16.

Przepisy § 13 i 14 stosuje się odpowiednio do wyboru jednego z członków Zarządu.

§ 17.

Uchyla się Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 30.11.2007 r.

Regulamin uchwalony został przez Walne Zgromadzenie w dniu 12.06.2018 r. i wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

14-06-2018 04:51