SMGR

Regulamin

Regulamin udzielania informacji i udostępniania dokumentów

w Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu


Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie art. 48 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz art. 81 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.


§ 1

 

Regulamin udzielania informacji i udostępniania dokumentów w Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu zwany dalej Regulaminem, określa:

a) wydawanie zaświadczeń,

b) udzielanie informacji komornikom sądowym, syndykom, a także innym podmiotom zajmującym się windykacją należności,

c) udostępnianie dokumentów członkom Spółdzielni,

d) udostępnianie informacji z rejestru członków,

e) wydawanie zestawień dotyczących sprzedaży lokali,

f) wysokość opłat za czynności, o których mowa w pkt a – e.

 

§ 2

 

1. Za czynności, o których mowa w § 1 pkt a – e pobiera się opłaty.

2. Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy Spółdzielni.

3. Opłaty nie pobiera się jeżeli z przepisów powszechnie obowiązujących lub z postanowień Regulaminu wynika obowiązek nieodpłatnego wydania zaświadczenia, zestawienia lub udzielenia informacji.

4. Udostępnienie informacji, o których mowa w § 6 i § 7 poprzedzone jest podpisaniem przez członka spółdzielni „Protokołu w zakresie dostępu do informacji spółdzielczych”.

 

§ 3

 

Zaświadczenia, zestawienia, udostępnianie dokumentów i informacje mogą być wydawane lub udzielane tylko wtedy, gdy nie narusza to przepisów powszechnie obowiązujących, a w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Zaświadczenia

 

§ 4

 

1. Zaświadczenie wydaje się na wniosek osoby uprawnionej lub mającej interes w uzyskaniu zaświadczenia.

2. Zaświadczenie sporządza się wyłącznie na podstawie danych zgromadzonych w zbiorach, ewidencjach i rejestrach prowadzonych przez Spółdzielnię.

3. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, jeżeli zaświadczenie wydane zostało w oparciu o dokumenty, którymi dysponowała na dzień jego sporządzenia.

4. Warunkiem wydania zaświadczenia jest uiszczenie opłaty w wysokości 5 zł netto plus obowiązujący podatek VAT.

5. Opłaty nie pobiera się od osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię.

 

Udzielanie informacji komornikom sądowym

 

§ 5

 

1. Na pisemne żądanie podmiotu, o którym mowa w 1 punkt b udziela się informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego zadań, w szczególności dotyczące stanu majątkowego

dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składników jego majątku.

2. Za udzielenie informacji, o których mowa w ust. 1, dotyczących jednego dłużnika,

pobierana jest opłata w wysokości 20,00 zł brutto.

3. Opłata za udzielenie informacji uiszczana jest w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na podstawie faktury wystawionej przez Spółdzielnię.

4. W sprawach o egzekucję lub o zabezpieczenie świadczeń alimentacyjnych lub rent mających charakter alimentów oraz w sprawach o egzekucję lub o zabezpieczenie świadczeń wszczętych na wniosek Skarbu Państwa, w tym na polecenie sądu lub prokuratora, niezwiązanych z wykonywaniem działalności gospodarczej, informacje, o których mowa w ust. 1, udzielane są nieodpłatnie.

5. Opłaty nie pobiera się także w sprawach, w których Spółdzielnia jest stroną lub uczestnikiem postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego.

 

Udostępnianie dokumentów członkom Spółdzielni

 

§ 6

 

1. Na pisemny wniosek członka Spółdzielni wydawane są odpisy i kopie dokumentów, o których mowa w art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

2. Warunkiem wydania kopii dokumentów jest wniesienie stosownej opłaty wyliczonej w następujący sposób: pierwsza strona formatu A4 – 1,00 zł netto plus obowiązujący podatek VAT, kolejna strona – 0,50 zł netto plus obowiązujący podatek VAT.

3. Opłaty nie pobiera się za wydanie kopii elektronicznej (skanu dokumentu) na płycie CD-R lub DVD-R przekazanej przez wnioskodawcę.

4. Odpisy statutu i regulaminów uchwalonych na jego podstawie, wydawane są nieodpłatnie.

5. Wgląd do dokumentów odbywa się w obecności pracownika Spółdzielni. 6. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni i przez to wyrządzi Spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. 7. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia tych umów.

 

 

 

 

 

Udostępnianie informacji z rejestru członków

 

§ 7

 

1. Członek spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka, a także wierzyciel Spółdzielni ma prawo uzyskać informacje z rejestru członków. Rejestr członków zawiera dane, o których mowa w art. 30 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, a ponadto stan zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokalu. Integralną część rejestru stanowią wydruki danych z systemów informatycznych dotyczących opłat za używanie lokali.

2. Wgląd do rejestru członków odbywa się w obecności pracownika Spółdzielni.

 

Wydawanie zestawień zawierających dane dotyczące sprzedaży lokali

 

§ 8

 

1. Zestawienia zawierające dane dotyczące sprzedaży spółdzielczych własnościowych praw do lokali wydawane są na pisemny wniosek osoby posiadającej uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości (rzeczoznawca majątkowy) lub innym osobom w celach naukowych lub dydaktycznych.

2. Warunkiem wydania zestawienia jest wniesienie opłaty w wysokości 20 zł netto plus obowiązujący podatek VAT za pierwsze 50 pozycji zestawienia, 30 zł netto plus obowiązujący podatek VAT – za 51 do 100 pozycji, powyżej 100 pozycji – 40 zł netto plus obowiązujący podatek VAT.

 

§ 9

 

1. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu w dniu 18.11.2020 r. (uchwała nr 7/45/Z/2020).

2. Traci moc Regulamin udzielania informacji i udostępniania dokumentów w Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu z dnia 28.02.2018 r. (uchwała nr 5/8/Z/2018).

 


01-03-2018 12:48