Sobota, 21 maja 2022
EBOK POCZTA

Struktura

Struktura Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu przedstawia się następująco:

Wyodrębnionymi jednostkami organizacyjnymi są poszczególne administracje osiedlowe.
W ramach wspólnego zarządzania działa pion administracyjny skupiony głównie w budynku przy ul. Moniuszki 13.
W ramach tego pionu działają poszczególne działy.
I tak:
Biuro Obsługi Interesanta
ul. Moniuszki 13, parter , pokój nr 1 oraz Lokale użytkowe  -  I piętro pokój nr 12
Dział zajmuje się bieżącą obsługą członków Spółdzielni i innych osób w sprawach związanych z wydawaniem zaświadczeń, potwierdzaniem dokumentów, potwierdzaniem informacji w związku z ubieganiem się o dodatek mieszkaniowy, udzielaniem informacji w sprawach związanych z kupnem- sprzedażą, zamianą mieszkań, a także organizacja przetargów na nabycie lokali mieszkalnych i garaży. Pracownicy działu udzielają również porad prawnych w drobnych sprawach dotyczących mieszkań spółdzielczych.
Ponadto dział prowadzi gospodarkę lokalami użytkowymi.
Tel. 56 66 32 130 Email:  E-Mail ekonomiczny@smgr.pl
W dziale tym przyjmowana jest korespondencja kierowana do Spółdzielni.

Kierownik Działu - Anna Waldecker

Tel. 56 66 32 180
Email:  E-Mail a.waldecker@smgr.pl
Dział Windykacji
ul. Moniuszki 13, parter, pokój nr 2
W zakresie działania komórki znajduje się kompletowanie dokumentów i kierowanie pozwów do sądu. Po uzyskaniu orzeczenia sądowego windykacja należności poprzez postępowanie polubowne i egzekucyjne.

Kierownik Działu - Zbigniew Turzyński
Tel. 56 66 32 170
Email:  E-Mail z.turzynski@smgr.pl
Dział Organizacyjno-Prawny
ul. Moniuszki 13, I piętro, pokoje nr 3 i 5
Dział zajmuje się sprawami organizacyjno-samorządowymi, obsługą prawną., a także bieżącą obsługą i organizowaniem pracy Zarządu.
W ramach pionu prawnego działają radcowie prawni, którzy prowadzą pełną obsługę prawną Spółdzielni. Radcowie prawni udzielają również, po uprzednim umówieniu się, porad prawnych członkom Spółdzielni w sprawach spółdzielczych.
W ramach jednostki działa też rzecznik prasowy Spółdzielni.

Kierownik Działu - Magdalena Zygmunt
Tel. 56 66 32 110
Email:  E-Mail m.zygmunt@smgr.pl
Dział Pracy, Płacy i Administracji Ogólnej
ul. Moniuszki 13, I piętro, pokoje nr 6 i 14
Dział zajmuje się sprawami pracowniczymi ( m.in.: prowadzenie spraw osobowych pracowników, zatrudnienia, płac, pomocy socjalnej ), a także sprawami administracyjnymi.

Kierownik Działu - Ewa Frankiewicz
Tel. 56 66 32 120
Email:  E-Mail kadry@smgr.pl
Dział Księgowości
ul. Moniuszki 13, I piętro, pokoje nr 9,10,11
Do zakresu czynności działu należą: prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółdzielni, rozliczanie kosztów działalności, sprawozdawczość finansowa, sprawozdawczość statystyczna i podatkowa, rozliczenia z budżetem, gospodarka kasowa spółdzielni, rozrachunki z dostawcami i odbiorcami zewnętrznymi, rozrachunki z członkami z tytułu rozliczeń wkładów mieszkaniowych i budowlanych. Wspomaga i kontroluje działania administracji osiedlowych w zakresie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi , prowadzi ewidencję wszelkiego typu danych statystycznych dotyczących Spółdzielni.

Dział zajmuje się opracowywaniem planów rocznych działalności gospodarczej i ekonomicznej Spółdzielni, opracowuje półroczne i roczne kompleksowe analizy działalności ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki zasobami mieszkaniowymi, sporządza kalkulacje stawek opłat obowiązujących w Spółdzielni,

Główny Księgowy – Magdalena Wiśniewska
Kierownik Działu - Zastępca Głównego Księgowego Jolanta Białkowska-Skibicka
Tel. 56 66 32 141
Email:  E-Mail j.bialkowska@smgr.pl
Dział Czynszów i Kredytów
ul. Moniuszki 13, II piętro, pokoje nr 17,18,19

Do zadań działu należą sprawy dotyczące opłat za używanie lokali mieszkalnych i garaży , opomiarowania i rozliczeń mediów. W zakresie tzw. czynszów  do zakresu działu należy: wyliczanie składników opłat za lokale mieszkalne, emisja blankietów opłat, współpraca z bankami w zakresie zleceń stałych, prowadzenie wszelkich spraw związanych z nieuregulowaniem należności w terminie. W zakresie opomiarowania i rozliczeń mediów Dział zajmuje się: prowadzeniem ewidencji zużycia wody, rozliczaniem w okresach półrocznych gazu w poszczególnych budynkach i mieszkaniach, dokonywaniem rocznego rozliczenia kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody i ustalaniem  zaliczek na poczet kosztów zużycia mediów.


Kierownik Działu - Alina Barska
Tel. 56 66 32 160
Email:   a.barska@smgr.pl

E-Mail


Dział Obsługi Eksploatacji Budynków
ul. Moniuszki 13, II piętro, pokoje nr 20,21
Do zakresu działania działu należy: kompleksowa obsługa procesu przetargowego na roboty, usługi i zakupy na rzecz SM, nadzór nad robotami remontowymi, branży: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej; koordynacja przeglądów rocznych i pięcioletnich budynków, kontrola realizacji robót pod kątem zgodności z planami remontowymi, prowadzenie spraw terenowo-prawnych oraz związanych z ustanawianiem odrębnej własności lokali.

Kierownik Działu - Grzegorz Obiała
Tel. 56 66 32 150
Email:  E-Mail g.obiala@smgr.pl
POZOSTAŁE DZIAŁY:


Dział Telewizji KablowejDział Techniczno-Remontowy i Dział Zaopatrzenia
ul. Piaskowa 2,
Do zakresu działania działu należy: wykonawstwo robót remontowo- konserwacyjnych na rzecz Spółdzielni oraz zleceniodawców zewnętrznych, prowadzenie konserwacji dźwigów, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, instalacji wod-kan. oraz gazu, zabezpieczenie transportu na rzecz Spółdzielni.
W ramach działu działa pogotowie techniczne.
Do zakresu kompetencji Działu Zaopatrzenia należy prowadzenie gospodarki zaopatrzeniowo-magazynowej.

Kierownik Działu - Andrzej Połom
Tel. 56 66 32 200
Email:  E-Mail zaopatrzenie@smgr.pl
Email:  E-Mail dtr@smgr.pl
Poza jednostkami wyodrębnionymi jako działy istnieją też samodzielne stanowiska:

  • specjaliści ds. informatyki,
  • specjalista ds. kontroli wewnętrznej i BHP,
  • specjalista ds. obrony cywilnej,
  • specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej,
PROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ
Klauzula inf. o przetwarzaniu danych osobowych TUTAJ