Czwartek, 2 grudnia 2021
EBOK POCZTA

WALNE ZGROMADZENIE 2021

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 GRUDZIĄDZ


UCHWAŁAWalnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu
z dnia 22 czerwca 2021 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu za rok 2020Zgodnie z § 19 pkt. 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie


u c h w a l a :

 1. 1zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu za 2020 r. składające się z:
  • bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą: 162.363.025,98 zł
  • rachunku zysków i strat wykazującego nadwyżkę bilansową w wysokości: 2.820.151,94 zł
  • zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazującego wzrost funduszu własnego o kwotę:
   1.722.841,26 zł
  • rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę:
   2.380.540,65 zł,
  • dodatkowych informacji i objaśnień.
 2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Łącznie na wszystkich pięciu częściach za uchwałą głosowało 170 członków, głosów przeciwnych nie było.

Podpisy na oryginalePROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ
Klauzula inf. o przetwarzaniu danych osobowych TUTAJ