Informacja o cookies
Strona internetowa smgr.pl stosuje pliki cookies w celu m.in. dopasowania wyglądu i treści strony do Twoich preferencji oraz analizy statystycznej ruchu. Dowiedz się więcej.

Organy i struktura

Organy

 odpowiedzialne za zarządzanie i podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania Spółdzielni. Organizacja i kompetencje poszczególnych organów Spółdzielni regulują przepisy ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz Statut Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

Jest ono zwoływane przez Zarząd Spółdzielni raz w roku w terminie do 30 czerwca, a ponadto z ważnych powodów może być zwołane w każdym czasie.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej,
 2. rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
 3. podejmowanie uchwał w związku z oceną polustracyjną działalności Spółdzielni,
 4. podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
 6. oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
 8. uchwalanie zmian Statutu,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku rewizyjnego oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
 10. wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
 11. uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 12. wybory i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 13. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich.

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

 1. uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej,
 2. nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
  1. badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych, wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
  2. dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze specjalnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw członkowskich,
  3. przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
 5. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 6. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
 7. uchwalanie regulaminu Zarządu,
 8. wybór i odwoływanie członków Zarządu,
 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w przypadkach określonych w Statucie
 10. podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach: do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,
 11. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
 12. zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w Statucie,
 13. określanie na ile części podzielone jest Walne Zgromadzenie oraz ustalanie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia,
 14. uchwalanie zasad rozliczania kosztów budowy lokali i ustalania wysokości wkładów,
 15. uchwalanie regulaminu używania lokali i utrzymania porządku w nieruchomościach zarządzanych przez Spółdzielnię,
 16. uchwalanie zasad rozliczania kosztów i ustalania opłat Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu,
 17. ustalanie zasad partycypowania w wydatkach związanych z nabyciem prawa własności gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni albo w wydatkach związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów przysługujących Spółdzielni w prawo własności,
 18. decydowanie o wyodrębnieniu osiedli pod względem organizacyjnym i gospodarczym oraz zasadach gospodarki finansowej tych osiedli,
 19. podejmowanie uchwał w prawie zwiększenia obciążenia właścicieli lokali użytkowych z tytułu utrzymania nieruchomości wspólnej,
 20. uchwalanie regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi wykonywane na rzecz Spółdzielni,
 21. uchwalanie regulaminu określającego zasady nabywania od Spółdzielni lokali mieszkalnych i użytkowych na warunkach prawa odrębnej własności lokalu,
 22. określanie zasad naliczania i pobierania odsetek ustawowych od niewpłaconych w terminie opłat, o których mowa w § 16 Statutu,
 23. uchwalanie szczegółowych zasad tworzenia i gospodarowania funduszami własnymi.

 

Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

Rada Nadzorcza składa się z 13 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni na okres 3 lat.


Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 09.06.2022 r. Rada Nadzorcza wybrana na Walnym Zgromadzeniu na lata 2022-2025 ukonstytuowała się następująco:

 • Świebodziński Andrzej - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Hausman Jerzy Bogusław - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 • Paździor-Roclawski Małgorzata - Sekretarz Rady Nadzorczej.

 

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

 1. Hausman Jerzy Bogusław
 2. Janowski Tomasz
 3. Pacuszka Tomasz Zdzisław
 4. Kozłowski Piotr Grzegorz
 5. Świebodziński Andrzej
 6. Podemski Dariusz
 7. Kannenberg Marek Mirosław
 8. Justus-Stapel Małgorzata Maria
 9. Górska Lucyna
 10. Paździor-Roclawski Małgorzata
 11. Przybylska Beata
 12. Rybczyński Jerzy
 13. Sawczyński Stefan Krystian

 

Na dzień ukonstytuowania się Rady Nadzorczej nie powołano Komisji stałych ani czasowych.

Kontakt do biura Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu jest dostepny na podstronie kontakt.

 

Zgodnie ze Statutem Spółdzielni Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w ustawie lub Statucie innym organom Spółdzielni, a w szczególności:

 1. podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia członków do Spółdzielni oraz ustanawiania praw do lokali mieszkalnych,
 2. sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,
 3. prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
 4. zabezpieczenie majątku Spółdzielni,
 5. sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
 6. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
 7. ustalanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
 8. zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań,
 9. udzielanie pełnomocnictw,
 10. współdziałanie z organami samorządowymi i administracji państwowej oraz organizacjami spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi,
 11. ustalanie wysokości opłat za lokale.

 

Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.

Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu.

Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona (pełnomocnik).

Oświadczenia, składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.

 

Zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym Zarząd jest trzyosobowy. W skład jego wchodzą:

 • Lucjan Zubrzycki - Prezes Zarządu,
 • Krzysztof Wieczorek - Zastępca Prezesa Zarządu,
 • Wojciech Kiciński - Członek Zarządu.

 

W ramach Zarządu działa też ustanowiony przez Zarząd Spółdzielni prokurent, który umocowany jest do podejmowania czynności sądowych i pozasądowych jakie są związane z działalnością Spółdzielni. Prokurent jest uprawniony do składania oświadczeń woli łącznie z jednym członkiem Zarządu. Funkcję prokurenta pełni Magdalena Zygmunt.

Siedziba Zarządu znajduje się w Grudziądzu przy ul. Moniuszki 13.

Kontakt do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu jest dostepny na podstronie kontakt (sekcja Sekretariat).

Struktura

Wyodrębnionymi jednostkami organizacyjnymi są administracje osiedlowe. W ramach wspólnego zarządzania działa pion administracyjny skupiony głównie w budynku przy ul. Moniuszki 13. W ramach tego pionu działają poszczególne działy.

Dział zajmuje się bieżącą obsługą członków Spółdzielni i innych osób w sprawach związanych z wydawaniem zaświadczeń, potwierdzaniem dokumentów, potwierdzaniem informacji w związku z ubieganiem się o dodatek mieszkaniowy, udzielaniem informacji w sprawach związanych z kupnem- sprzedażą, zamianą mieszkań, a także organizacja przetargów na nabycie lokali mieszkalnych i garaży. Pracownicy działu udzielają również porad prawnych w drobnych sprawach dotyczących mieszkań spółdzielczych.

Ponadto dział prowadzi gospodarkę lokalami użytkowymi.

W dziale tym przyjmowana jest korespondencja kierowana do Spółdzielni.

Kontakt do Biura Obsługi Interesanta jest dostepny na podstronie kontakt.

Dział zajmuje się windykacją należności po uzyskaniu sądowego nakazu zapłaty. Pracownicy działu prowadzą postępowanie polubowne i egzekucyjne oraz dokumentację z tym związaną.

Kontakt do Działu Windykacji jest dostepny na podstronie kontakt.

Dział zajmuje się sprawami organizacyjno-samorządowymi, obsługą prawną., a także bieżącą obsługą i organizowaniem pracy Zarządu.

W ramach pionu prawnego działają radcowie prawni, którzy prowadzą pełną obsługę prawną Spółdzielni. Radcowie prawni udzielają również, po uprzednim umówieniu się, porad prawnych członkom Spółdzielni w sprawach spółdzielczych.

W ramach jednostki działa też rzecznik prasowy Spółdzielni.

Kontakt do Działu Organizacyjno-Prawnego jest dostepny na podstronie kontakt.

Dział zajmuje się sprawami pracowniczymi (m.in. prowadzenie spraw osobowych pracowników, zatrudnienia, płac, pomocy socjalnej), a także sprawami administracyjnymi.

Kontakt do Działu Pracy, Płacy i Administracji Ogólnej jest dostepny na podstronie kontakt.

Do zakresu czynności działu należą: prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółdzielni, rozliczanie kosztów działalności, sprawozdawczość finansowa, sprawozdawczość statystyczna i podatkowa, rozliczenia z budżetem, gospodarka kasowa spółdzielni, rozrachunki z dostawcami i odbiorcami zewnętrznymi, rozrachunki z członkami z tytułu rozliczeń wkładów mieszkaniowych i budowlanych. Wspomaga i kontroluje działania administracji osiedlowych w zakresie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi , prowadzi ewidencję wszelkiego typu danych statystycznych dotyczących Spółdzielni.

Dział zajmuje się opracowywaniem planów rocznych działalności gospodarczej i ekonomicznej Spółdzielni, opracowuje półroczne i roczne kompleksowe analizy działalności ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki zasobami mieszkaniowymi, sporządza kalkulacje stawek opłat obowiązujących w Spółdzielni.

Kontakt do Działu Księgowości jest dostepny na podstronie kontakt.

Do zadań działu należą sprawy dotyczące opłat za używanie lokali mieszkalnych i garaży, opomiarowania i rozliczeń mediów. W zakresie tzw. czynszów do zakresu działu należy: wyliczanie składników opłat za lokale mieszkalne, emisja blankietów opłat, współpraca z bankami w zakresie zleceń stałych, prowadzenie wszelkich spraw związanych z nieuregulowaniem należności w terminie. W zakresie opomiarowania i rozliczeń mediów dział zajmuje się: prowadzeniem ewidencji zużycia wody, rozliczaniem w okresach półrocznych gazu w poszczególnych budynkach i mieszkaniach, dokonywaniem rocznego rozliczenia kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody i ustalaniem zaliczek na poczet kosztów zużycia mediów.

Kontakt do Działu Czynszów jest dostepny na podstronie kontakt.

Do zakresu działania działu należy: kompleksowa obsługa procesu przetargowego na roboty, usługi i zakupy na rzecz SM, nadzór nad robotami remontowymi, branży: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej; koordynacja przeglądów rocznych i pięcioletnich budynków, kontrola realizacji robót pod kątem zgodności z planami remontowymi, prowadzenie spraw terenowo-prawnych oraz związanych z ustanawianiem odrębnej własności lokali.

Kontakt do Działu Obsługi Eksploatacji Budynków jest dostepny na podstronie kontakt.

Do zakresu działania działu należy: wykonawstwo robót remontowo- konserwacyjnych na rzecz Spółdzielni oraz zleceniodawców zewnętrznych, prowadzenie konserwacji dźwigów, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, instalacji wod-kan. oraz gazu, zabezpieczenie transportu na rzecz Spółdzielni. W ramach działu działa pogotowie techniczne.

Kontakt do Działu Techniczno-Remontowego jest dostepny na podstronie kontakt.

Do zakresu kompetencji Działu Zaopatrzenia należy prowadzenie gospodarki zaopatrzeniowo-magazynowej.

Kontakt do Działu Zaopatrzenia jest dostepny na podstronie kontakt.

Dział Telewizji Kablowej zajmuje się usługami telekomunikacyjnymi w zakresie telewizji kablowej, Internetu przewodowego oraz telefonii stacjonarnej. Ponadto, do zadań tego działu należy emisja programu lokalnego (TVSM) oraz planszowego.

Kontakt do Działu Telewizji Kablowej jest dostepny na stronie internetowej tvksm.pl/kontakt.

Poza jednostkami wyodrębnionymi jako działy istnieją też samodzielne stanowiska:

 • specjaliści ds. informatyki,
 • specjalista ds. kontroli wewnętrznej i BHP,
 • specjalista ds. obrony cywilnej,
 • specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej.