Informacja o cookies
Strona internetowa smgr.pl stosuje pliki cookies w celu m.in. dopasowania wyglądu i treści strony do Twoich preferencji oraz analizy statystycznej ruchu. Dowiedz się więcej.

Walne Zgromadzenie 2024

Zawiadomienie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, działając zgodnie z § 20 Statutu zawiadamia, że w dniach od 03.06.2024 r. do 07.06.2024 r. w Klubie „Centrum” przy ul. Moniuszki 13, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków.

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z § 44 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu Zarząd zwołuje w dniach od 03.06.2024 r. do 07.06.2024 r. w Klubie „Centrum” przy ul. Moniuszki 13 o godz. 17:00 Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 3. Zapoznanie z postanowieniami Statutu dotyczącymi organizacji Walnego Zgromadzenia.
 4. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023.
 7. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za rok 2023.
 8. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2023.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023,
  • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za rok 2023,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023,
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu za działalność w roku 2023,
  • podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023,
  • zmiany do Statutu.
 11. Zamknięcie obrad.

 

Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się ze sprawozdaniami, które będą wyłożone do wglądu od dnia 13.05.2024 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Moniuszki 13, w Dziale Organizacyjno-Prawnym (pokój nr 3), tel. 56 663 21 10 oraz na stronie internetowej Spółdzielni – smgr.pl.

Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia najpóźniej do dnia 19.05.2024 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Moniuszki 13. Projekt uchwały zgłaszany przez członków musi być poparty przez co najmniej 10 członków. Projekty wszystkich uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia będą wyłożone do wglądu od dnia 20.05.2024 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Moniuszki 13, w Dziale Organizacyjno-Prawnym oraz na stronie internetowej Spółdzielni – smgr.pl.

Członek Spółdzielni uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu i pełnomocnik członka powinien legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość, natomiast pełnomocnik winien ponadto przedstawić pisemne pełnomocnictwo (wzór pełnomocnictwa znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni, w administracji osiedla oraz w Biurze Obsługi Interesanta mieszczącym się przy ul. Moniuszki 13).

Walne Zgromadzenie uchwałą Rady Nadzorczej zostało podzielone na 5 części.

 

Poniżej czas i miejsce obrad poszczególnych części:

I CZĘŚĆ obejmuje członków posiadających tytuły prawne do lokali mieszkalnych, użytkowych lub garaży w budynkach położonych na terenie właściwości Administracji nr 1.
(czas i miejsce zebrania: 03.06.2024 r. o godz. 17:00, Klub „Centrum”, ul. Moniuszki 13)

II CZĘŚĆ obejmuje członków posiadających tytuły prawne do lokali mieszkalnych, użytkowych lub garaży w budynkach położonych na terenie właściwości Administracji nr 2.
(czas i miejsce zebrania: 04.06.2024 r. o godz. 17:00, Klub „Centrum”, ul. Moniuszki 13)

III CZĘŚĆ obejmuje członków posiadających tytuły prawne do lokali mieszkalnych, użytkowych lub garaży w budynkach położonych na terenie właściwości Administracji nr 3.
(czas i miejsce zebrania: 05.06.2024 r. o godz. 17:00, Klub „Centrum”, ul. Moniuszki 13)

IV CZĘŚĆ obejmuje członków posiadających tytuły prawne do lokali mieszkalnych w budynkach położonych na terenie właściwości Administracji nr 4.
(czas i miejsce zebrania: 06.06.2024 r. o godz. 17:00, Klub „Centrum”, ul. Moniuszki 13)

V CZĘŚĆ obejmuje członków posiadających tytuły prawne do lokali mieszkalnych w budynkach położonych na terenie właściwości Administracji nr 5.
(czas i miejsce zebrania: 07.06.2024 r. o godz. 17:00, Klub „Centrum”, ul. Moniuszki 13)

 

Pełna treść uchwały znajduje się w załączniku.